Skupština grada je najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom grada. Skupštinu grada čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom grada. Odbornici se biraju na 4 godine, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Skupština ima 47 odbornika.

   

  Grafički prikaz udela odborničkih grupa u Skupštini Grada

  Odbornik ne može biti zaposlen u Gradskoj upravi i lice koje imenuje , odnosno postavlja Skupština grada u organima Grada, preduzećima i ustanovama čiji je osnivač.

  IMUNITET ODBORNIKA
  Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog mišljenja ili davanja glasa na sednici skupštine i radnih tela.

  PRAVA I DUŽNOSTI ODBORNIKA

  • Učestvuje u radu skupštine i njenih radnih tela
  • Predlaže Skupštini grada raspravu o određenim pitanjima
  • Podnosi predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine grada
  • Daje amandmane na predloge propisa
  • Postavlja pitanja vezana za rad organa Grada
  • Učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine Grada

  Odbornik Skupštine grada ima pravo da se obraća Skupštini na bilo kom jeziku koji je u službenoj upotrebi na teritoriji Grada.

  Skupština se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine grada i postavljenjem sekretara Skupštine grada

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar