Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  6. AVGUSTA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Enisu Imamoviću;
  2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Džemailu Sinanoviću;
  3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, dijelove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradina, za potes Postenje-izmjena 1;
  4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija;
  5. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Novopazarska banja, naselja: Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac;
  6. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Jošanica, Stara čaršija, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair;
  7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji se prostire dolinom reke Raške i Ljudske i obuhvata dijelove naselja Rajčinoviće sa Banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovac i gornji Selakovac;
  8. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije dijela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, dijelove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradine;
  9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone u Novom Pazaru;
  11. Prijedlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara;
  12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara Sportskom košarkaškom udruženju „Khalifa“;
  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara Sportskom košarkaškom udruženju „Koš 020“;
  14. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Sportske dvorane „Izudin Šušević“ u Novom Pazaru;
  15. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  16. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti br. 11180 i 11181/2 KO Novi Pazar;
  17. Prijedlog Odluke o otuđenju nepokretnosti označene kao kat. parcela br. 1266/5 KO Postenje iz javne svojine grada Novog Pazara, neposrednom pogodbom;
  18. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta označenog kao kat. parcela br. 4249/2 KO Postenje investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata;
  19. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta označenog kao kat. parcela br. 1554/9 KO Novi Pazar investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata;
  20. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta označenog kao kat. parcela br. 1554/13 KO Novi Pazar investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata;
  21. Prijedlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti označenih kao kat. parcela br. 9031 KO Novi Pazar i 9032 KO Novi Pazar, za potrebe izgradnje dečijeg igrališta;
  22. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hadžibulić Nedžadu iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom javnom nadmetanju, poslovni prostor u javnoj svojini grada Novog Pazara označen na kat. parceli br. 3195/1 KO Novi Pazar;
  23. Prijedlog Rješenja o otuđenju Džanković Nedžadu iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom javnom nadmetanju, gradsko građevinsko zemljište u javnoj svojini grada Novog Pazara označeno na kat. parceli br. 8357/2 KO Novi Pazar;
  24. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hadžić Nekiji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 75/623 na kat. parceli br. 1361 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Zenuna Haskovića“;
  25. Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara Bošnjačkom nacionalnom veću (Dopunska tačka 1);
  26. Predlog Odluke o pokretanju inicijative za davanje naziva OŠ "Izudin Šušević" školi u izgradnji u Šutenovcu (Dopunska tačka 2);
  27. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  17. MAJA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja: Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac za potes dijela naselja Šutenovac;
  2. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u planu generalne regulacije dijela centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, dijelove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradine;
  3. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u planu generalne regulacije dijela centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanica, Stara čaršija, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelovi naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselja Rasadnik i Čair;
  4. Prijedlog Operativnog plana odbrane od poplava na vodama II reda za grad Novi Pazar za 2021. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju sporazuma o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave;
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
  8. Prijedlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara;
  9. Prijedlog Odluke o uslovima ozakonjenja objekata izgrađenih na površinama javne namjene ili na površinama planiranim za javnu namjenu;
  10. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“, za 2020. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2020. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  16. Prijedlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2021. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog organa za spovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara;
  18. Prijedlog Odluke o organizaciji gradskih uprava grada Novog Pazara;
  19. Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2019. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2019. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o eksternoj reviziji završnog računa budžeta grada Novog Pazara za 2020. godinu;
  22. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja objekta - poslovnog prostora na kat. parceli br. 3195/1 KO Novi Pazar, cjelina 1 i cjelina 2;
  23. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja posebnih dijelova objekta-poslovnog prostora, na kat. parceli br. 3195/1 KO Novi Pazar;
  24. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja nepokretnosti-objekta i zemljišta izgrađenog na kat. parceli br. 725 KO Novi Pazar;
  25. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata, označenog kao kat. parcela br. 8357/2 KO Novi Pazar;
  26. Prijedlog Odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za nadzor i kontrolu ostvarivanja prava i sloboda Bošnjaka;
  27. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za zapošljavanje;
  28. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za razvoj grada;
  29. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za zaštitu lokalne samouprave;
  30. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za mlade;
  31. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Korisničkog savjeta javnih službi;
  32. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Halifa bin Zaid Al Nahjan“ Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Avdo Međedović“ Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Novi Pazar;
  35. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar;
  36. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  37. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  38. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Novi Pazar;
  39. Prijedlog Rješenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora;
  40. Prijedlog Rješenja o otuđenju Mirsadu i Suadu Hasanoviću iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 75/230 na kat. parceli br. 8505/5 KO Novi Pazar;
  41. Prijedlog Rješenja o otuđenju Đerlek Ramizu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 12/323 na kat. parceli br. 4141/1 KO Novi Pazar, na potesu ul. Cetijska;
  42. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bihorac Harunu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao kat. parcela br. 2348/2 KO Lukare, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 138/2018 KO Lukare;
  43. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bajraktarević Ahmetu iz Novog Pazara, uz naknadu, neposrednom pogodbom, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 106/8154 na kat. parceli br. 11285 na potesu ul. „Mihajla Pupina“;
  44. Prijedlog Rješenja o otuđenju Balić Senadi iz Novog Pazara, uz naknadu, neposrednom pogodbom, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 13/102 na kat. parceli br. 10123 na potesu „ul. Svetozara Markovića“;
  45. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kecap Hadžu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao kat. parcela br. 1612 KO Novi Pazar i to suvlasnički udio grada Novog Pazara od 41/364;
  46. Prijedlog Rješenja o otuđenju Šehović Mirzetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao kat. parcela br. 2483 KO Novi Pazar, označeno kao javna svojina grada Novog Pazara sa obimom udjela 1/1 KO Novi Pazara;
  47. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara;
  48. Izbor člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara;
  49. Izbor članova Savjeta za međunacionalne odnose;
  50. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  pdf

  Odborničko pitanje 1 - Emir Ašćerić | 15.12.2020.

  1. Koliko je sredstava, u periodu od 1.1.2016. do danas, dobijeno od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, od naplate za nedostajuće parking mjesto?

  2. Koliko je sredstava, u periodu od 1.1.2016. do danas, dobijenih od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, od naplate za nedostajude parking mjesto iskorišteno za izgradnju i uređivanje javnih garaža i javnih parkirališta, a na osnovu Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

  Veličina: 402.80 KB
  Datum dodavanja: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 2 - Emir Ašćerić | 15.12.2020.

  1.Ko su lica koja trenutno obavljaju funkciju pomoćnika gradonačelnika?

  2.Kada su postavljeni aktuelni pomoćnici gradonačelnika? Dati broj rješenja o postavljenju i datum. 3.Kada su razriješeni pomoćnici gradonačelnika koji su pratili protekli mandat gradonačelnika Biševca? Dati broj rješenja o razrješenju i datum.

  Veličina: 686.81 KB
  Datum dodavanja: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 3 - Emir Ašćerić | 15.12.2020.

  1. Da li je izdata građevinska dozvola za građevinske radove na uređenju platoa ispred zgrade Kula, za koje je raspisana javna nabavka 28.2.2019. godine, pod brojenu JNMV 404-33/19 a završena zakljušenjem ugovor od 16.4.2019.? Ako je izdata, dostaviti broj izdate dozvole i naziv odgovornog projektanta i odgovornog nadzornog organa.

  2. Da li je izdata građevinska dozvola za građevinske radove Žitnog trga, za koje je raspisana javna nabavka 22.3.2019. godine, pod brojem JNMV 404-54/19? Ako je izdata, dostaviti broj izdate dozvole i naziv odgovornog projektanta i odgovornog nadzornog organa.

  3. Da li je izdata građevinska dozvola za izvođenje radova na uređenju platoa izmedu Kulturnog centra i nekadašnje upravne zgrade T.P. ,,Uniprom", za koje je raspisana javna nabavka 5.4.2019. godine, pod brojem JNMV 404-73/19? Ako je izdata, dostaviti broj izdate dozvole i naziv odgovornog projekta i odgovornog nadzornog organa.

  4. Da li je obavljena bilo kakva javna rasprava o ova tri projekta? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa iste.

  5. Da li su ovi projekti bili predmet rasprave na Komisiji za planove? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa sjednice.


  1. Da li je završena izrada projektno-tehničke dokumentacije izgradnje novog mosta preko rijeke Raške u centru grada i novog mosta preko rijeke Raske iza hotela Vrbak u Novom Pazaru, a na osnovu javne nabavke objavljene 8.1.2018. godine, pod brojem JNMV 404-187/17, a koja je završena zaključenjem ugovora od 12.3.2018. godine od dobavljača GMP Gramont NS d.o.o. Novi Sad?

  2. Ako je tražena dokumentacija završena od strane dobavljača i dostavljena Gradu Novom Pazaru, kao naručiocu, šta je Grad dalje preduzeo sa tom dokumentacijom? Da li je predat zahtjev za dobijanje lokacijskih uslova za predmetnu lokaciju? Da li je predat zahtjev za građevinsku dozvolu? Ukoliko jeste, dostaviti brojeve tih predmeta.

  3. Da li je obavljena bilo kakva javna rasprava o ovom projektu? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa iste.

  4. Da li je ovaj projekat bio predmet rasprave na Komisiji za planove? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa sjednice.

  5. Da li postoje sredstva za realizaciju ovog projekta, odnosno izgradnju mostova. Ako postoje, kada se očekuje raspisivanje javne nabavke za izgradnju?


  1. Da li je završena izrada geomehaničkog elaborata za potrebe planiranja prostora i određivanja lokacije novog muslimanskog groblja u Novom Pazaru, a na osnovu javne nabavke objavljene 30.10.2018. godine, pod brojem JNMV 404-184/18, a zatim i javne nabavke objavljene 8.3.2018. pod brojem JNMV 404-41/19?

  2. Ako je tražena dokumentacija završena od strane dobavljačia i dostavljena Gradu Novom Pazaru, kao naručiocu, šta je Grad dalje preduzeo sa torn dokumentacijom?

  3. Da li je obavljena bilo kakva javna rasprava o ovom projektu? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa iste.

  4. Da li je ovaj projekat bio predmet rasprave na Komisiji za planove? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa sjednice.

  5. Može li se taj elaborat, ukoliko postoji, dati na uvid odbornicima?


  1. Da li je završena izrada projektno-tehničke dokumentacije za dječije obdanište "Dečija radost" na rekreacionom centru u Novom Pazaru, a na osnovu javne nabavke objavljene 21.3.2018. godine, pod brojem JNMV 404-24/18, a koja je završena zaključenjem ugovora od 12.4.2018. godine od dobavljača “Tehno inzenjering" d.o.o. Novi Pazar?

  2. Ako je tražena dokumentacija završena od strane dobavljača i dostavljena Gradu Novom Pazaru, kao naručiocu, šta je Grad dalje preduzeo sa torn dokumentacijom? Da li je predat zahtjev za dobijanje lokacijskih uslova za predmetnu lokaciju? Da li je predat zahtjev za građevinsku dozvolu? Ukoliko jeste, dostaviti brojeve tih predmeta.

  3. Da li je obavljena bilo kakva javna rasprava o ovom projektu? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa iste.

  4. Da li je ovaj projekat bio predmet rasprave na Komisiji za planove? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa sjednice.

  5. Da li postoje sredstva za realizaciju ovog projekta, odnosno izgradnju obdaništa. Ako postoje, kada se očekuje raspisivanje javne nabavke za izgradnju?

  Veličina: 3.87 MB
  Datum dodavanja: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 4 - Dinheta Pulić | 18.12.2020.

  1. Koliko je sredstava isplaćeno na ime putnih troškova zaposlenih u prosveti u gradu Novom Pazaru?

  2. Koliko zaposlenim u školama u gradskom, a koliko u prigradskom i seoskom području?

  Veličina: 397.73 KB
  Datum dodavanja: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 5 - Ahmedin Škrijelj | 18.02.2021.

  1. Zbog čega je voda za piće, koja je prerađena na filterskom postrojenju i transportovana do krajnih korisnika, mutna?

  2. Koji je procenat mutnoće vode koja se distribuira građanima za piće? Kakvi su rezultati hemijske i bakteriološke analize u poslednjih 30 dana i da li je takva voda sigurna za piće?

  3. Tražim da mi se dostave navedene analize iz pitanja pod 2.

  4. Da li su se predstavnici JKP "Vodovod i kanalizacija" obraćali javnosti povodom ovog pitanja, odnosno da li su pojasnili građanima razloge mutnoće i dali informaciju javnosti, da li se takva voda može koristiti za piće ili u tehničke svrhe? Ako je bilo takvih obraćanja javnosti, tražim da mi se dostavi odgovarajući dukazi o tome a ukoliko nije bilo te vrsta aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija", tražim objašnjenje zbog čega građanima nisu dostavljane te važne informacije.

  Veličina: 9.83 MB
  Datum dodavanja: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 6 - Emir Ašćerić | 19.02.2021.

  1. Na osnovu koje odluke JKP “Parking servis" obavlja naplatu parking karti i doplatnih karti?

  2. Da li JKP “Parking servis" šalje opomenu gradanima na kućnu adresu, ukoliko ne plate doplatnu parking kartu, koju radnici ovog preduzeća ostavljaju zakačenu za vozilo?

  3. Na koji način je JKP “Parking servis" ustupilo svoja potraživanja privrednom drustvu “BDF SISTEM PLUS" DOO Beograd - Vračar, koje, preko svog advokata šalje građanima opomene pred utuženje, uz potraživanje dugovanja od 4498,00 dinara, sto je 6 puta veći iznos od doplatne karte (750,00 dinara)?

  4. Tražim od JKP “Parking servis" da dostavi dokaze o sprovedenoj proceduri ustupanja potraživanja (pod kojim uslovima, na koji način i dr.).

  Veličina: 860.17 KB
  Datum dodavanja: 12-03-2021

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  24. FEBRURARA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Novog Pazara za potes dijela naselja Šutenovac - izmjena 4;
  2. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u planu generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija, za potese Bukreš, Lug, Carina, Potok, Parice i Poila, na potesu dijela naselja Ćukovac;
  3. Prijedlog Odluke o Komisiji za planove grada Novog Pazara;
  4. Prijedlog Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Deklaracije (Povelja) o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u ostvarivanju principa dobrog upravljanja organima grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Odluke o pristupanju donošenja Statuta grada Novog Pazara;
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  8. Prijedlog Odluke o komunalnoj miliciji grada Novog Pazara;
  9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2021. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Apotekarske ustanove Novi Pazar, za 2021. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, za 2021. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, za 2021. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kancelarije za mlade Novi Pazar, za 2021. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za djecu i omladinu „Duga“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2021. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalne turističke organizacije Sandžaka, za 2021. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije Novi Pazar, za 2021. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada „Ustanove za sport“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada PU „Mladost“ Novi Pazar za 2020/2021. godinu;
  23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar o povećanju cijena usluga;
  24. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi regulacije reka Trnavice, Jošanice i Raške;
  25. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za sanaciju klizišta;
  26. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti između Grada Novog Pazara i Kučević Mijodraga;
  27. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Pazara i Antonijević Blagojke i Lončarević Ilije;
  28. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Pazara i Omerović Ismete i Omerović Nedžiba;
  29. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara Regionalnoj turističkoj organizaciji Sandžaka;
  30. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi;
  31. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje zemljišta OŠ „Rastko Nemanjić“ Novi Pazar;
  32. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova, zamjenika članova, sekretara i zamjenika sekretara Izborne komisije grada Novog Pazara;
  33. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih lica izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Grada Novog Pazara i izdavanja potvrde o smrti;
  34. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Novi Pazar;
  35. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Novi Pazar;
  36. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora PU „Mladost“ Novi Pazar;
  37. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora „Škola za dizajn tekstila i kože” Novi Pazar;
  38. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Medicinske škole „Dva heroja“ Novi Pazar;
  39. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Rastko Nemanjić“ Novi Pazar;
  40. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora OŠ „Đura Jakšić“ Novi Pazar;
  41. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Novi Pazar;
  42. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  43. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Desanka Maksimović“ Novi Pazar;
  44. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Stefan Nemanja“ Novi Pazar;
  45. Prijedlog Rješenja o otuđenju Mehović Hairji i Mehović Huseinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara u ukupnom udjelu od 48/323 na kat. parceli br. 6998 KO Novi Pazar;
  46. Prijedlog Rješenja o otuđenju kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara, na kat. parceli br. 910/2 KO Novi Pazar;
  47. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bajramović Birseni iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 42/314, na kat. parceli br. 3518 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Stane Bačanin“;
  48. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bajramović Birseni iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 19/285, na kat. parceli br. 3517 KO Novi Pazar, na potesu „ ul. Stane Bačanin“;
  49. Prijedlog Rješenja o otuđenju Đerekarac Safetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 27/786 i Đerekarac Ramizu iz Novog Pazara suvlasnički udio grada Novog Pazara od 26/786 na kat. parceli br. 25750/1 KO Novi Pazar, na potesu „ ul. Kej 37. Sandžačke divzije“;
  50. Prijedlog Rješenja o otuđenju Alić Binasi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 97m2, na kat. parceli br. 6556 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Stevana Nemanje“;
  51. Prijedlog Rješenja o otuđenju Dunjić Aleksandru iz Novog Pazara, uz naknadu, neposrednom pogodbom, zemljišta u javnoj svojini, na kat. parceli br. 6425/2 KO Novi Pazar, upisanog kao javna svojina grada Novog Pazara sa obimom udjela 173/312, na potesu „ ul. Sutjeska“;
  52. Prijedlog Rješenja o otuđenju Lađar Muju iz Novog Pazara, uz naknadu, neposrednom pogodbom, zemljišta u javnoj svojini formiranog kao zemljište za redovnu upotrebu poslovnog objekta na kat. parceli br. 10651 KO Novi Pazar;
  53. Prijedlog Odluke o organizaciji procesa izrade Plana razvoja grada Novog Pazara za period od 2021-2030. godine; (Dopunska tačka)
  54. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju;  (Dopunska tačka)
  55. Odbornička pitanja.

   

  • Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara;
  • Izbor člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara;

   

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar