Predsednik skupštine

  Skupština grada ima predsednika koji se bira iz reda odbornika na predlog najmanje trećine odbornika na vreme od 4 godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja Skupštine grada.

  Za predsednika Skupštine izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja odbornika.

  Ako je predloženo više kandidata, a ni jedan nije dobio potrebnu većinu, izbor između kandidata se ponavlja na istoj sednici.

  Ako ni u drugom krugu predsednik skupštine grada nije izabran, ponavlja se postupak izbora.

  Predsednik skupštine organizuje rad skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine, potpisuje akte i propise koje donela Skupština, sarađuje sa izvršnim organima i vrši poslove koje mu poveri Skupština.

   

  Predsednica skupštine

  AnelaSemsovic

  dr sci med Anela Šemsović

  PREDSEDNICA SKUPŠTINE


  Predsednik Skupštine grada ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.
  Zamenik predsednika Skupštine grada bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine.

  Zamenik predsednice skupštine

  AlbinSabotic

  Albin Šabotić

  ZAMENIK PREDSEDNICE SKUPŠTINE

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar