Стална радна тела

  Савет за буџет и финансије

  Савет за буџет и финансије

  Разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова Града, таксе, накнаде и друге јавне приходе, буџет и завршни рачун, зајмове Града, задуживање и имовину Града, као и друга питања из области имовинско-правних односа и финансија.

  Документа Савета за буџет и финансије:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за буџет и финансије .pdf


  Најава седнице Савета за буџет и финансије
  :

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Седница Савета за буџет и финансије - 20.12.2022. године .pdf

  {slider Савет за урбанизам и саобраћај}

  Савет за урбанизам и саобраћај

  Разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из области просторног планирања и урбанизма, грађевинског земљишта на територији Града, разматра питања која се односе на јавни градски и приградски превоз путника (линијски и ванлинијски), изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу, као и друга питања из ове области.

  Документа Савета за урбанизам и саобраћај:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за урбанизам и саобраћај .pdf

  Савет за стамбено - комуналне делатности

  Савет за стамбено - комуналне делатности

  Разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на стамбену изградњу и стамбене односе као и друга питања из ове области, разматра предлоге аката из области комуналне привреде, изградње комуналне инфраструктуре, разматра предлоге програма и извештаја о пословању јавних комуналних предузећа и других субјеката чији је оснивач Град, односно којима је поверено обављање комуналне делатности, обавља и друге послове у складу са одлукама Скупштине.

  Документа Савета за стамбено-комуналне делатности:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за стамбено-комуналне делатности .pdf

  Савет за одрживи развој и заштиту животне средине

  Савет за одрживи развој и заштиту животне средине

  Разматра предлоге програма и других аката који се односе на заштиту и унапређење животне средине, предлаже подстицајне и превентивне мере очувања животне средине (зрака, природе и природних добара, заштиту од буке) и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну средину, даје предлоге за реализацију програма – акционе, санационе, управљање природним ресурсима и друго, обезбеђује контролу праћења стања животне средине - мониторинг, даје мишљење о условима заштите животне средине при изради просторних планова и урбанистичких пројеката и друге послове везане за заштиту животне средине у складу са одлукама Скупштине.

  Документа Савета за одрживи развој и заштиту животне средине:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за одрживи развој и заштиту животне средине .pdf

  Савет за привредна питања и пољопривреду

  Савет за привредна питања и пољопривреду

  Прати и разматра питања која се односе на занатство, туризам и угоститељство, трговину, робне резерве, приватно предузетништво и уређење, обезбеђење и коришћење пословног простора, пољопривреду, шумарство, водопривреду и снабдевање Града пољопривредно-прехрамбеним производима, као и друга питања од значаја за развој свих привредних грана.

  Документа Савета за привредна питања и пољопривреду

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за привредна питања и пољопривреду .pdf

  Савет за образовање, одгој и друштвену заштиту деце

  Савет за образовање, одгој и друштвену заштиту деце

  Разматра предлоге одлука и других општих аката из области образовања, одгоја деце и омладине. Разматра предлоге програма и извештаја о пословању установа и субјеката из ове области чији је оснивач Град. Прати процес имплементације ЛПА за децу као стратешког документа града Новог Пазара који обезбеђује и дефинише краткорочне, средњорочне и дугорочне акције ради стварања услова за унапређење квалитета живота деце и њихових права, повољнијег амбијента за унапређење образовања и одгоја деце и омладине, спровођење кампање о обавезном основном образовању са посебним акцентом на ромску децу и децу са посебним потребама, унапређење средњег образовања, прати и обавља мониторинг базе података ЛПА за децу - база ДевИнфо.

  Документа Савета за образовање, одгој и друштвену заштиту деце:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за образовање, васпитање и друштвену заштиту деце .pdf

  Савет за здравство, социјалну политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања

  Савет за здравство, социјалну политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања

  Разматра предлоге одлука и других општих аката из области социјалне политике, социјалне заштите, здравствене заштите и заштите од болести зависности, као и сва друга питања из ових области.

  Документа Савета за здравство, социјалну политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за здравство, социјалну политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања .pdf

  Савет за културу, информисање и спорт

  Савет за културу, информисање и спорт

  Разматра предлоге одлука и других општих аката из области културе, информисања и спорта и предлоге за реализацију програма из области културе, информисања и спорта и друга питања из ове области.

  Документа Савета за културу, информисање и спорт:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за културу, информисање и спорт .pdf

  Савет за водопривреду

  Савет за водопривреду

  Савет припрема и предлаже доношење мера за побољшање водоснабдевања (водовод) на територији Града Новог Пазара, предлаже мере за одвођење површинских вода (кишна канализација и регулација река и водотока) на територији Града Новог Пазара, као и одвођење отпадних вода (фекална и технолошка канализација) на територији Града Новог Пазара. Системски ће вршити анализу и дати сагласност – мишљење на пројектну документацију чија је реализација у почетној фази или у току, дават ће сугестије и мишљења за израду пројектне документације за област водопривреде Града Новог Пазара, активно ће учествовати у изради планских докумената везаних за водопривреду Града Новог Пазара, сарађиват ће са пројектантима који раде пројекте за потребе града или јавних предузећа, а који раде пројекте из водопривреде, по потреби ће се укључивати у рад донаторских организација, учествоват ће у раду и дават ће сагласност – мишљење на развојне планове Града Новог Пазара везане за водопривреду, по потреби излазит ће на терен и дават ће стручна мишљења по захтевима појединаца или групе грађана који се за решавање својих проблема обрате органима Градске управе или јавним предузећима.

  Документа Савета за водопривреду:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за водопривреду .pdf

  Савет за праћење примене етичког кодекса

  Савет за праћење примене етичког кодекса

  Прати да ли се функционери придржавају одредаба етичког кодекса; Прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са етичким кодексом; Прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену етичког кодекса; Промовише примену етичког кодекса у Граду и шире; Предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене етичког кодекса; Пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, органима и организацијама у вези са применом етичког кодекса; Остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима; Обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима; Савет води регистар лица која се сматрају функционерима Града у смислу етичког кодекса који садржи податке о: функцијама у Граду на које се етички кодекс примењује, именима и основним личним подацима функционера који те функције врше и битним подацима који се односе на поштовање етичког кодекса од стране појединих функционера.

  Документа Савета за праћење примене етичког кодекса:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за праћење примене етичког кодекса .pdf

  Комисија за статутарна, организациона и нормативна питања

  Комисија за статутарна, организациона и нормативна питања

  Задатак Комисије је да припрема и предлаже Скупштини предлог Статута, предлог Пословника и предлоге других општих аката која се односе на организацију и рад органа Града, разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом и другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини. Комисија, у складу са законом, утврђује предлог мишљења или одговора Уставном суду Републике Србије у поступку за оцену уставности, односно законитости Статута, одлука и других општих аката које је донела Скупштина. Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине и разматра предлоге аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина.

  Документа Комисије за статутарна, организациона и нормативна питања:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Комисије за статутарна, организациона и нормативна питања .pdf

   

  Административно-мандатна комисија

  Административно-мандатна комисија

  Задатак Комисије је да припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника,доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира, именује и поставља Скупштина, разматра разлоге престанка мандата одборника  и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за доделу мандата новом одборнику у складу са законом, разматра извештај Градске изборне комисије и уверење о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата и разматра друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника.  У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија ради на начин утврђен овим пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.

  Документа Административно-мандатне комисије:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Административно-мандатне комисије .pdf

  Комисија за прибављање, отуђење непокретности и давање у закуп ствари у јавној својини

  Комисија за прибављање, отуђење непокретности и давање у закуп ствари у јавној својини

  Задатак Комисије за прибављање, отуђење непокретности и давање у закуп ствари у јавној својини је да води поступак прибављања, отуђења, закупа, размене непокретности у јавној својини, путем јавног надметања, прикупљања писмених понуда и непосредном погодбом и по окончаном поступку записник са одговарајућим предлогом акта доставља Скупштини града.

  Документа Комисије за прибављање, отуђење непокретности и давање у закуп ствари у јавној својини:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Комисије за прибављање, отуђење непокретности и давање у закуп ствари у јавној својини .pdf

  Комисија за процену тржишне вредности земљишта

   

  Комисија за процену тржишне вредности земљишта

  Задатак Комисије за процену тржишне вредности земљишта је да врши процену тржишне вредности земљишта на територији Града Новог Пазара, процену изузетог и експроприсаног земљишта са усевима и засадима као и објектима који се на земљишту налазе.

  Документа Комисије за процену тржишне вредности:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Комисије за процену тржишне вредности .pdf

  Комисија за културно-историјске споменике и давање назива улицама и трговима

  Комисија за културно-историјске споменике и давање назива улицама и трговима

  Комисија за културно-историјске споменике и давање назива улицама и трговима врши послове утврђене прописом Скупштине о постављању споменика на јавним местима и одређивању назива улица и тргова.

  Документа Комисије за културно-историјске споменике и давање назива улицама и трговима:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Комисије за културно-историјске споменике и давање назива улицама и трговима .pdf

  Комисија за односе са верским заједницама

  Комисија за односе са верским заједницама

  Комисија за односе верским заједницама разматра питања која се односе на спровођење прописа о правном положају верских заједница и о томе даје мишљење и предлоге Скупштини и врши друге послове у вези са овим питањем.

  Документа Комисије за односе са верским заједницама:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Комисије за односе са верским заједницама .pdf

  Комисија за представке и жалбе

  Комисија за представке и жалбе

  Комисија за представке и жалбе разматра представке и жалбе које су упућене Скупштини и предлаже надлежним органима мере за решавање питања садржаних у њима и о томе обавештава подносиоца.

  Документа Комисије за представке и жалбе:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Комисије за представке и жалбе .pdf

   

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar