Дневни ред

  На основу члана 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  21. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Културног центра (биоскоп), улица Стевана Немање бр. 2 у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборници Вукомановић Данијели;
  2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Јовановић Јовану;

  3. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Кулунџић Дејану;

  4. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници Јаковљевић Милени;

  5. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Фехратовић Јахји;

  6. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Џанковић Јонузу;

  7. Предлог Одлуке о буџету града Новог Пазара за 2021. годину са Кадровским планом Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, Градске управе за наплату јавних прихода града Новог Пазара, Градског правобранилаштва, Службе интерне ревизије града Новог Пазара, Службе буџетске инспекције града Новог Пазара, за 2021. годину;

  8. Предлог Одлуке о трећој измени буџета града Новог Пазара, за 2020. годину;

  9. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеље Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеље око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац, за потес Шутеновац 2 - (измена 7);

  10. Предлог Одлуке о обезбеђивању већег учешћа жена у процесу доношења одлука, изменама и допунама општих аката града Новог Пазара;

  11. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута „Установе за спорт“ Нови Пазар;

  12. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2021. годину;

  13. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“, за 2021. годину;

  14. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2021. годину;

  15. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, за 2021. годину;

  16. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, за 2021. годину;

  17. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2021. годину;

  18. Предлог Одлуке о радном времену Апотекарске установе Нови Пазар;

  19. Предлог Одлуке о давању на коришћење пословних просторија Апотекарској установи Нови Пазар;

  20. Предлог Решења о утврђивању престанка права јавне својине града Новог Пазара на кат. парцели бр. 1958/2 КО Лукарско Гошево и утврђује се право власника незаконито изграђеног објекта Фелић Елме из Новог Пазара да стекне право својине уз накнаду, непосредном погодбом;

  21. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар;

  22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и жалбе;

  23. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за културно-историјске споменике и давање назива улицама и трговима;

  24. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора Туристичке организације Нови Пазар;

  25. Предлог Решења о отуђењу Дука Инвест ДОО из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 111/1699 КО Нови Пазар, на кат. парцели бр. 722 КО Нови Пазар, уписаној у листу непокретности бр. 16462 КО Нови Пазар;

  26. Предлог Решења о отуђењу Фаек Kомпани ДОО из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 55/1119 КО Нови Пазар, на кат. парцели бр. 9960 КО Нови Пазар, уписаној у листу непокретности бр. 19120 КО Нови Пазар;

    

  27. Предлог Решења о отуђењу Ђуловић Решаду из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 9/553 КО Нови Пазар и Ђуловић Рифату из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 10/553 КО Нови Пазар, на кат. парцели бр. 749 КО Нови Пазар, уписаној у листу непокретности бр. 17514 КО Нови Пазар;

  28. Предлог Решења о формирању комисије за утврђивање последица насталих услед бојкота пописа становништва 2011. године (Допунска тачка)
  29. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о организацији градских управа града Новог Пазара (Допунска тачка)
  30. Предлог Одлуке о оснивању женске одборничке мреже Скупштине града Новог Пазара (Допунска тачка)
  31. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор локалног омбдусмана (Допунска тачка)
  32. Предлог Одлуке о приступању изради програма заштите животне средине града Новог Пазара за период од 2021. до 2023. године (Допунска тачка)
  33. Предлог Одлуке о иницијативи за проглашење 28. септембра - Дан бошњака за бошњачки национални празник (Допунска тачка)
  34. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Савјета за здравство, социјалну политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања (Допунска тачка)
  35. Одборничка питања.

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  Дневни ред

  На основу члана 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  29. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Културног центра (биоскоп), улица Стевана Немање бр. 2 у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Нихату Бишевцу;
  2. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Игору Нововићу;
  3. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Фуаду Баћићанину (Допунска тачка);
  4. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници Маиди Балтић (Допунска тачка);
  5. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Рамизу Жупићу;
  6. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници Едини Рашљанин;
  7. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници Данијели Вукомановић;
  8. Предлог Одлуке о другој измени Одлуке о буџету града Новог Пазара за 2020. годину;
  9. Предлог измене и допуне Кадровског плана Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара;
  10. Предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеља око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац за потес Шутеновац 4;
  11. Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Нови Пазар, за 2020. годину;
  12. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији града Новог Пазара;
  13. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
  14. Предлог Одлуке о измени Одлуке о боравишној такси;
  15. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина;
  16. Предлог Одлуке о промени назива улице;
  17. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за безбедност града Новог Пазара;
  18. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за родну равноправност града Новог Пазара;
  19. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавне установе ССУ „Пендик“ Нови Пазар;
  20. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ССУ „Пендик“ Нови Пазар;
  21. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини града Новог Пазара ,,Културном центру“ Нови Пазар;
  22. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини града Новог Пазара Центру за социјални рад Нови Пазар;
  23. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини града Новог Пазара Групи за стручно-педагошки надзор за град Нови Пазар, општине Тутин и Сјеницу;
  24. Предлог Одлуке о давању сагласности на повећање цена воде и канализације ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар;
  25. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“, за 2019. годину;
  26. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2019. годину;
  27. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, за 2019. годину;
  28. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2019. годину;
  29. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, за 2019. годину;
  30. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2019. годину;
  31. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Дома здравља Нови Пазар, за 2019. годину;
  32. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад Нови Пазар, за 2019. годину;
  33. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Културног центра Нови Пазар, за 2019. годину;
  34. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалног позоришта Нови Пазар, за 2019. годину;
  35. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Центра за децу и омладину „Дуга“ Нови Пазар“, за 2019. годину;
  36. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Музеја „Рас“ Нови Пазар, за 2019. годину;
  37. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Историјског архива „Рас“ Нови Пазар, за 2019. годину;
  38. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар, за 2019. годину;
  39. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, за 2019. годину;
  40. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Нови Пазар, за 2019. годину;
  41. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалне туристичке организације Санџака, за 2019. годину;
  42. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ССУ „Пендик“ Нови Пазар, за 2019. годину;
  43. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Канцеларије за младе Нови Пазар, за 2019. годину;
  44. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ПУ „Младост“ Нови Пазар;
   • (45.) Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања објекта - пословног простора на кат. парцели бр. 3195/1 КО Нови Пазар, целина 1 и целина 2 (Повучена тачка);
   • (46.) Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања посебних делова објекта-пословног простора, на кат. парцели бр. 3195/1 КО Нови Пазар (Повучена тачка);
   • (47.) Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања непокретности-објекта и земљишта изграђеног на кат. парцели бр. 725 КО Нови Пазар (Повучена тачка);
   • (48.) Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања грађевинског земљишта инвеститорима за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката, означеног као кат. парцела бр. 8357/2 КО Нови Пазар (Повучена тачка);
  45. Предлог Решења о именовању директора ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“;
  46. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата директора ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“;
  47. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“;
  48. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата ВД директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар;
  49. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар;
  50. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата директора ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар;
  51. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар;
  52. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата ВД директора Туристичке организације Нови Пазар;
  53. Предлог Решења о именовању ВД директора Туристичке организације Нови Пазар;
  54. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата директора Јавне установе ССУ „Пендик“, Нови Пазар;
  55. Предлог Решења о именовању ВД директора „Установе за спорт“, Нови Пазар;
  56. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата Главног урбанисте града Новог Пазара;
  57. Предлог Решења о именовању Главног урбанисте града Новог Пазара;
  58. Предлог Решења о именовању чланова локалног Савета родитеља основних и средњих школа и ПУ Младост на подручју града Новог Пазара;
  59. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Ћамил Сијарић“ Нови Пазар;
  60. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора средње школе „Техничка школа“ Нови Пазар;
  61. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора средње школе „Економско-трговинска школа“ Нови Пазар;
  62. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Нови Пазар;
  63. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Историјског архива „Рас“, Нови Пазар;
  64. Предлог Решења о утврђивању предлога кандидата за састав Комисије за признавање права и враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа за подручје града Новог Пазара;
  65. Предлог Решења о отуђењу Омеру Емровићу из Новог Пазара, уз накнаду, путем огласа, а по спроведеном јавном надметању, градско грађевинско земљиште у јавној својини града Новог Пазара означено као кат. парцела бр. 438/4 КО Нови Пазар, на потесу „ул Стевана Немање“ од 253 м2, ради изградње објекта;
   • (70.) Предлог Решења о отуђењу Дука Инвест ДОО из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 111/1699 КО Нови Пазар, на кат. парцели бр. 722 КО Нови Пазар, уписаној у листу непокретности бр. 16462 КО Нови Пазар (Повучена тачка);
   • (71.) Предлог Решења о отуђењу Фаек Цомпанy ДОО из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 55/1119 КО Нови Пазар, на кат. парцели бр. 9960 КО Нови Пазар, уписаној у листу непокретности бр. 19120 КО Нови Пазар (Повучена тачка);
   • (72.) Предлог Решења о отуђењу Ђуловић Решаду из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 9/553 КО Нови Пазар и Ђуловић Рифату из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 10/553 КО Нови Пазар, на кат. парцели бр. 749 КО Нови Пазар, уписаној у листу непокретности бр. 17514 КО Нови Пазар (Повучена тачка);
  66. Разматрање стања насталог након избијања епидемије KОВИД-19 на нивоу града Новог Пазара и информација о предузетим активностима у периоду март-октобар 2020. године;
  67. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Апотекарске установе Нови Пазар (Допунска тачка);
  68. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији града Новог Пазара (Допунска тачка);
  69. Одборничка питања.

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  Дневни ред


  На основу члана 4. став 1. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА,
  КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 17. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

   

  Седница ће се одржати у сали Дома Омладине, улица Стевана Немање бр. 2. у Новом Пазару.

  За седницу предлажем следећи

  DNEVNI RED:

  1. Извештај Изборне комисије града Новог Пазара о резултатима спроведених избора за одборнике Скупштине града Новог Пазара;
  2. Избор Верификационог одбора;
  3. Извештај Верификационог одбора и потврђивање мандата одборника;
  4. Избор председника Скупштине града Новог Пазара;
  5. Избор заменика председника Скупштине града Новог Пазара;
  6. Постављење секретара Скупштине града Новог Пазара;
  7. Постављење заменика секретара Скупштине града Новог Пазара;

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  др Ханади Хајдиновић

  Дневни ред

  На основу члана 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ПРВУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  9. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стевана Немање бр. 2. у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна буџета града Новог Пазара за 2019. годину;
  2. Предлог Одлуке о оснивању апотекарске установе Нови Пазар;
  3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
  4. Предлог Оперативног плана одбране од поплава на територији града Новог Пазара за воде 2. реда, за 2020. годину;
  5. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за буџет и финансије;
  6. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за урбанизам и саобраћај;
  7. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за стамбено-комуналне делатности;
  8. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за одрживи развој и заштиту животне средине;
  9. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за привредна питања и пољопривреду;
  10. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за образовање, одгој и друштвену заштиту деце;
  11. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за здравство, социјалну политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања;
  12. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за културу, информисање и спорт;
  13. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за водопривреду;
  14. Предлог Одлуке о избору чланова Савета за праћење примене етичког кодекса;
  15. Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за статутарна, организациона и нормативна питања;
  16. Предлог Одлуке о избору чланова Административно-мандатне комисије;
  17. Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за прибављање, отуђење непокретности и давање у закуп ствари у јавној својини;
  18. Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за процену тржишне вредности земљишта;
  19. Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за културно-историјске споменике и давање назива улицама и трговима;
  20. Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за односе са верским заједницама;
  21. Предлог Одлуке о избору чланова Комисије за представке и жалбе;
  22. Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“;
  23. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата директора ЈКП "Водовод и канализација" Нови Пазар - Допунска тачка 1
  24. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП "Водовод и канализација" Нови Пазар - Допунска тачка 2
  25. Избор Градоначелника, Заменика градоначелника и чланова Градског већа града Новог Пазара;
  26. Одборничка питања.

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  Дневни ред

  На основу члана 100. и 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  9. МАРТА 2020. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр. 2. у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Новог Пазара;
  2. Предлог Одлуке о кредитном задужењу града Новог Пазара;
  3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о преносу права коришћења спортског објекта Градски стадион са града Новог Пазара на Фудбалски клуб „Нови Пазар“;
  4. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Новог Пазара за 2020. годину;
  5. Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Новог Пазара;
  6. Одборничка питања.

   

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  др Ханади Хајдиновић

  Страна 1 од 2

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar