Дневни ред

  На основу члана 100. и 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  9. МАРТА 2020. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр. 2. у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Новог Пазара;
  2. Предлог Одлуке о кредитном задужењу града Новог Пазара;
  3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о преносу права коришћења спортског објекта Градски стадион са града Новог Пазара на Фудбалски клуб „Нови Пазар“;
  4. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Новог Пазара за 2020. годину;
  5. Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Новог Пазара;
  6. Одборничка питања.

   

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  др Ханади Хајдиновић

  Дневни ред

  На основу члана 100. и 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ПРВУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  28. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр. 2. у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о изменама и допунама дела Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, Градски стадион, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеља Семењача, насеље Варош махала, Шестово и Јалија за потес око станице за снабдевањем горивом НД Петрол;
  2. Предлог Решења о исправци грешке у плану генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеља Семењача, насеље Варош махала, Шестово и Јалија за потесе Букреш, Луг, Царина, Поток, Парице и Поила;
  3. Предлог Решења о исправци грешке у текстуалном делу плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеља Семењача, насеље Варош махала, Шестово и Јалија на потесу насеља Царина;
  4. Предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације који се простире долином реке Рашке и Људске и обухвата делове насеља Рајчиновиће са Бањом, Дојевиће, Побрђе, Варево, Бараковац и горњи Селаковац на потесу дела насеља Варево;
  5. Предлог Одлуке о приступању изради Плана генералне регулације за насеље Мишчиће; 
  6. Предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеље око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремеџиница и део насеља Шутеновац за потес Шутеновац 3; 
  7. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Јошаницу, стару Чаршију, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир на потесу дела насеља Расадник и Чаир;
  8. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за кат. парцеле бр. 477/2, 477/1, 476, 479, део кат. парцеле бр. 518/3 и део кат. парцеле бр. 909 КО Копривница; 
  9. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана Генералне регулације за део центра насељеног места Града Новог Пазара који обухвата насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеље око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац за потес Избичка река –државни пут;
  10. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за кат. парцелу бр. 63 КО Бања;
  11. Предлог Одлуке о изради измене и допуне дела плана генералне регулације плана за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља у зони заштите Ђурђевих ступова и Петрове цркве, делове насеља Семењача, Стражиште, насеља Дежевски пут, Постења, Петровића луг и заштићено подручје Градина за потес око кат. парцеле бр. 146 КО Нови Пазар - измена 2;
  12. Предлог Одлуке о првој измени буџета града Новог Пазара за 2020. годину (Допунска тачка)
  13. Предлог Локалног акционог плана запошљавања града Новог Пазара, за 2020. годину;
  14. Предлог Стратегије безбедности саобраћаја на путевима, на територији града Новог Пазара;
   • (14) Предлог Одлуке о кредитном задужењу града Новог Пазара (Повучена тачка);
   • (15) План Годишњег програма мера и радова на смањењу ризика од поплава (Повучена тачка);
  15. Предлог Одлуке о давању на коришћење пословног простора;
  16. Предлог Одлуке о престанку права коришћења на кат. парцели бр. 8110/3 КО Нови Пазар Спортском центру Нови Пазар;
  17. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на кат. парцели бр. 8110/3 КО Нови Пазар Фудбалском клубу Нови Пазар;
  18. Предлог Одлуке о преносу права коришћења ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар на непокретности у својини града Новог Пазара;
  19. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања грађевинског земљишта инвеститорима за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката, катастарске парцеле број 438/4 КО Нови Пазар, на потесу „Шестово“ - улица Стевана Немање;
  20. Предлог Одлуке о покретању поступка за пренос јавне својине на непокретности са Републике Србије у својину града Новог Пазара;
  21. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Новог Пазара непосредном погодбом-без накнаде, катастарске парцеле бр. 777/6 КО Рајчиновиће;
  22. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Новог Пазара непосредном погодбом катастарске парцеле бр. 1390 и 1391 КО Ковачево;
  23. Предлог Одлуке о боравишним таксама;
  24. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама;
  25. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Регионалне туристичке организације Санџака;
  26. Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар;
  27. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији града Новог Пазара;
  28. Предлог Одлуке о остваривању права на новчану помоћ два пута годишње једнородитељској породици;
  29. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим града Нови Пазар учествује у финансирању активности одржавања;
  30. Предлог Одлуке о забрани коришчења глисера, моторних чамаца веће снаге и скутера на језеру „Газиводе“;
  31. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Културног центра Нови Пазар, за 2020. годину;
  32. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Музеја „Рас“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  33. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Историјског архива „Рас“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  34. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  35. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Центра за децу и омладину „Дуга“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  36. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад Нови Пазар, за 2020. годину; 
  37. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, за 2020. годину;
  38. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Регионалног позоришта Нови Пазар, за 2020. годину;
  39. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Туристичке организације Нови Пазар, за 2020. годину;
  40. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Регионалне туристичке организације Санџака, за 2020. годину; 
  41. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ССУ „Пендик“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  42. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Канцеларије за младе Нови Пазар, за 2020. годину;
  43. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Дома здравља Нови Пазар, за 2020. годину;
  44. Предлог Одлуке о давању сагласности за употребу имена града Новог Пазара у називу Рвачког спортског удружења;
  45. Предлог Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на подручју града Новог Пазара;
  46. Предлог Решења о именовању чланова Савета родитеља града Новог Пазара;
  47. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Стефан Немања“, Нови Пазар;
  48. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Вук Караџић“, Нови Пазар;
  49. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора „Гимназије“, Нови Пазар;
  50. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Меша Селимовић“ Нови Пазар;
  51. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Растко Немањић“, Нови Пазар;
  52. Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар;
  53. Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар;
  54. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана и заменика члана Изборне комисије града Новог Пазара;
  55. Предлог Решења о допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе на територији града Новог Пазара и издавања потврде о смрти;
  56. Предлог Решења о именовању ВД директора Дома здравља Нови Пазар;
  57. Предлог Решења о отуђењу Ејуповић Рифату из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означено као кат. парцела бр. 1533/2 у површини од 13 м2 на потесу „Доњи Алексинац“;
  58. Предлог Решења о отуђењу Приштевац Салиху из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 164/494 на кат. парцели бр. 1370 на потесу „ул. Александра Ђукића“;
  59. Предлог Решења о отуђењу Хот Халиту из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 16/180 на кат. парцели бр. 6448 на потесу „ул. Кеј скопских жртава“;
  60. Предлог Решења о отуђењу Турковић Изети из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 1/167, Турковић Есаду из Новог Пазара означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 2/167 и Турковић Рифаети из Новог Пазара означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 2/167 на кат. парцели бр. 753 на потесу „ул. Гојка Бачанина“;
  61. Предлог Решења о отуђењу Прељевић Сакипу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 32/299 и Прељевић Адему из Новог Пазара, сувласнички удео града Новог Пазарса од 33/299 на кат. парцели бр. 7039 на потесу „ул. Османа Дервишнуровића“;
  62. Предлог Решења о отуђењу Ђерекарац Решаду из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 59/413 на кат. парцели бр. 2567/2КО Нови Пазар и сувласнички удео града Новог Пазара од 147/581 на кат. парцели бр. 2567/3КО Нови Пазар на потесу „ул. Кеј 37. Санџачке дивизије“;
  63. Предлог Решења о отуђењу Миловановић Зорану из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 113/148 на кат. парцели бр. 752 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Гојка Бачанина“;
  64. Предлог Решења о отуђењу Реброња Хуснији из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 57/91 на кат. парцели бр. 10787/4 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Саве Ковачевића“;
  65. Предлог Решења о отуђењу Славковић Владици из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 7/247 на кат. парцели бр.1391/1 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Александра Ђукића“;
  66. Предлог Решења о отуђењу Халиловић Јусуфу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 16/338 на кат. парцели бр. 6982 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Радничка“;
  67. Предлог Решења о отуђењу Муратовић Фахиру, из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара са уделом од 17/260 на кат. парцели бр. 705 КО Нови Пазар на потесу „ул. Омладинска“;
  68.  Одборничка питања.

  ПРЕДСЕДНИЦА
  др Ханади Хајдиновић

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar