Дневни ред

  На основу члана 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  6. АВГУСТА 2021. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Културног центра (биоскоп), улица Стевана Немање бр. 2 у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Енису Имамовићу;
  2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Џемаилу Синановићу;
  3. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља у зони заштите Ђурђевих ступова и Петрове цркве, делове насеља Семењача, Стражиште, насеља Дежевски пут, Постење, Петровића Луг и заштићено подручје Градина, за потес Постење-измена 1;
  4. Предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеља Семењача, насеље Варош Махала, Шестово и Јалија;
  5. Предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Новопазарска бања, насеља: Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеља око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац;
  6. Предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Јошаница, Стара чаршија, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир;
  7. Предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који се простире долином реке Рашке и Људске и обухвата делове насеља Рајчиновиће са Бањом, Дојевиће, Побрђе, Варево, Бараковац и горњи Селаковац;
  8. Предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације дела центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља у зони заштите Ђурђевих ступова и Петрове цркве, делове насеља Семењача, Стражиште, насеља Дежевски пут, Постење, Петровића Луг и заштићено подручје Градине;
  9. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
  10. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне у Новом Пазару;
  11. Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Новог Пазара;
  12. Предлог Одлуке о давању сагласности на употребу имена града Новог Пазара Спортском кошаркашком удружењу „Кхалифа“;
  13. Предлог Одлуке о давању сагласности на употребу имена града Новог Пазара Спортском кошаркашком удружењу „Кош 020“;
  14. Предлог Одлуке о промени назива Спортске дворане „Изудин Шушевић“ у Новом Пазару;
  15. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора Економско-трговинске школе Нови Пазар, из реда представника родитеља;
  16. Предлог Одлуке о размени непокретности бр. 11180 и 11181/2 КО Нови Пазар;
  17. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности означене као кат. парцела бр. 1266/5 КО Постење из јавне својине града Новог Пазара, непосредном погодбом;
  18. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања грађевинског земљишта означеног као кат. парцела бр. 4249/2 КО Постење инвеститорима за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката;
  19. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања грађевинског земљишта означеног као кат. парцела бр. 1554/9 КО Нови Пазар инвеститорима за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката;
  20. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања грађевинског земљишта означеног као кат. парцела бр. 1554/13 КО Нови Пазар инвеститорима за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката;
  21. Предлог Одлуке о прибављању непокретности означених као кат. парцела бр. 9031 КО Нови Пазар и 9032 КО Нови Пазар, за потребе изградње дечијег игралишта;
  22. Предлог Решења о отуђењу Хаџибулић Неџаду из Новог Пазара, уз накнаду, путем огласа, а по спроведеном јавном надметању, пословни простор у јавној својини града Новог Пазара означен на кат. парцели бр. 3195/1 КО Нови Пазар;
  23. Предлог Решења о отуђењу Џанковић Неџаду из Новог Пазара, уз накнаду, путем огласа, а по спроведеном јавном надметању, градско грађевинско земљиште у јавној својини града Новог Пазара означено на кат. парцели бр. 8357/2КО Нови Пазар;
  24. Предлог Решења о отуђењу Хаџић Некији из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 75/623 на кат. парцели бр. 1361 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Зенуна Хасковића“;
  25. Предлог Одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини града Новог Пазара Бошњачком националном већу (Допунска тачка 1);
  26. Предлог Одлуке о покретању иницијативе за давање назива ОШ "Изудин Шушевић" школи у изградњи у Шутеновцу (Допунска тачка 2);
  27. Одборничка питања. 

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  Дневни ред

  На основу члана 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  17. МАЈА 2021. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Културног центра (биоскоп), улица Стевана Немање бр. 2 у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Новопазарска бања, насеља: Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеље око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац за потес дела насеља Шутеновац;
  2. Предлог Решења о исправци грешке у плану генералне регулације дела центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља у зони заштите Ђурђевих ступова и Петрове цркве, делове насеља Семењача, Стражиште, насеља Дежевски пут, Постење, Петровића Луг и заштићено подручје Градине;
  3. Предлог Решења о исправци грешке у плану генералне регулације дела центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Јошаница, Стара чаршија, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делови насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир;
  4. Предлог Оперативног плана одбране од поплава на водама II реда за град Нови Пазар за 2021. годину;
  5. Предлог Одлуке о усвајању споразума о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве;
  6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама;
  7. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина;
  8. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева и јавних површина на територији града Новог Пазара;
  9. Предлог Одлуке о условима озакоњења објеката изграђених на површинама јавне намене или на површинама планираним за јавну намену;
  10. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“, за 2020. годину;
  11. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2020. годину;
  12. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  13. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  14. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  15. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  16. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Новог Пазара за 2021. годину;
  17. Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за сповођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Новог Пазара;
  18. Предлог Одлуке о организацији градских управа града Новог Пазара;
  19. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Новог Пазара за 2019. годину;
  20. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о завршном рачуну буџета града Новог Пазара за 2019. годину;
  21. Предлог Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна буџета града Новог Пазара за 2020. годину;
  22. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања објекта - пословног простора на кат. парцели бр. 3195/1 КО Нови Пазар, целина 1 и целина 2;
  23. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања посебних делова објекта-пословног простора, на кат. парцели бр. 3195/1 КО Нови Пазар;
  24. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања непокретности-објекта и земљишта изграђеног на кат. парцели бр. 725 КО Нови Пазар;
  25. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања грађевинског земљишта инвеститорима за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката, означеног као кат. парцела бр. 8357/2 КО Нови Пазар;
  26. Предлог Одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Савета за надзор и контролу остваривања права и слобода Бошњака;
  27. Предлог Одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Савета за запошљавање;
  28. Предлог Одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Савета за развој града;
  29. Предлог Одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Савета за заштиту локалне самоуправе;
  30. Предлог Одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Савета за младе;
  31. Предлог Одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Корисничког савета јавних служби;
  32. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Халифа бин Заид Ал Нахјан“ Нови Пазар;
  33. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Авдо Међедовић“ Нови Пазар;
  34. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације Нови Пазар;
  35. Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Историјског архива „Рас“ Нови Пазар;
  36. Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар;
  37. Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар;
  38. Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад Нови Пазар;
  39. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за именовање директора;
  40. Предлог Решења о отуђењу Мирсаду и Суаду Хасановићу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 75/230 на кат. парцели бр. 8505/5 КО Нови Пазар;
  41. Предлог Решења о отуђењу Ђерлек Рамизу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 12/323 на кат. парцели бр. 4141/1 КО Нови Пазар, на потесу ул. Цетијска;
  42. Предлог Решења о отуђењу Харуну Бихорцу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као кат. парцела бр. 2348/2 КО Лукаре, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 138/2018 КО Лукаре;
  43. Предлог Решења о отуђењу Бајрактаревић Ахмету из Новог Пазара, уз накнаду, непосредном погодбом, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 106/8154 на кат. парцели бр. 11285 на потесу ул. „Михајла Пупина“;
  44. Предлог Решења о отуђењу Сенади Балић из Новог Пазара, уз накнаду, непосредном погодбом, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 13/102 на кат. парцели бр. 10123 на потесу „ул. Светозара Марковића“;
  45. Предлог Решења о отуђењу Кецап Хаџу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као кат. парцела бр. 1612 КО Нови Пазар и то сувласнички удео града од 41/364;
  46. Предлог Решења о отуђењу Шеховић Мирзету из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као кат. парцела бр. 2483 КО Нови Пазар, означено као јавна својина града Новог Пазара са обимом удела 1/1 КО Нови Пазара;
  47. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата члана Градског већа града Новог Пазара;
  48. Избор члана Градског већа града Новог Пазара;
  49. Избор чланова Савета за међунационалне односе;
  50. Одборничка питања.

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  pdf

  Odborničko pitanje 1 - Emir Ašćerić | 15.12.2020.

  1. Koliko je sredstava, u periodu od 1.1.2016. do danas, dobijeno od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, od naplate za nedostajuće parking mjesto?

  2. Koliko je sredstava, u periodu od 1.1.2016. do danas, dobijenih od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, od naplate za nedostajude parking mjesto iskorišteno za izgradnju i uređivanje javnih garaža i javnih parkirališta, a na osnovu Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

  Величина: 402.80 KB
  Датум додавања: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 2 - Emir Ašćerić | 15.12.2020.

  1.Ko su lica koja trenutno obavljaju funkciju pomoćnika gradonačelnika?

  2.Kada su postavljeni aktuelni pomoćnici gradonačelnika? Dati broj rješenja o postavljenju i datum. 3.Kada su razriješeni pomoćnici gradonačelnika koji su pratili protekli mandat gradonačelnika Biševca? Dati broj rješenja o razrješenju i datum.

  Величина: 686.81 KB
  Датум додавања: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 3 - Emir Ašćerić | 15.12.2020.

  1. Da li je izdata građevinska dozvola za građevinske radove na uređenju platoa ispred zgrade Kula, za koje je raspisana javna nabavka 28.2.2019. godine, pod brojenu JNMV 404-33/19 a završena zakljušenjem ugovor od 16.4.2019.? Ako je izdata, dostaviti broj izdate dozvole i naziv odgovornog projektanta i odgovornog nadzornog organa.

  2. Da li je izdata građevinska dozvola za građevinske radove Žitnog trga, za koje je raspisana javna nabavka 22.3.2019. godine, pod brojem JNMV 404-54/19? Ako je izdata, dostaviti broj izdate dozvole i naziv odgovornog projektanta i odgovornog nadzornog organa.

  3. Da li je izdata građevinska dozvola za izvođenje radova na uređenju platoa izmedu Kulturnog centra i nekadašnje upravne zgrade T.P. ,,Uniprom", za koje je raspisana javna nabavka 5.4.2019. godine, pod brojem JNMV 404-73/19? Ako je izdata, dostaviti broj izdate dozvole i naziv odgovornog projekta i odgovornog nadzornog organa.

  4. Da li je obavljena bilo kakva javna rasprava o ova tri projekta? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa iste.

  5. Da li su ovi projekti bili predmet rasprave na Komisiji za planove? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa sjednice.


  1. Da li je završena izrada projektno-tehničke dokumentacije izgradnje novog mosta preko rijeke Raške u centru grada i novog mosta preko rijeke Raske iza hotela Vrbak u Novom Pazaru, a na osnovu javne nabavke objavljene 8.1.2018. godine, pod brojem JNMV 404-187/17, a koja je završena zaključenjem ugovora od 12.3.2018. godine od dobavljača GMP Gramont NS d.o.o. Novi Sad?

  2. Ako je tražena dokumentacija završena od strane dobavljača i dostavljena Gradu Novom Pazaru, kao naručiocu, šta je Grad dalje preduzeo sa tom dokumentacijom? Da li je predat zahtjev za dobijanje lokacijskih uslova za predmetnu lokaciju? Da li je predat zahtjev za građevinsku dozvolu? Ukoliko jeste, dostaviti brojeve tih predmeta.

  3. Da li je obavljena bilo kakva javna rasprava o ovom projektu? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa iste.

  4. Da li je ovaj projekat bio predmet rasprave na Komisiji za planove? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa sjednice.

  5. Da li postoje sredstva za realizaciju ovog projekta, odnosno izgradnju mostova. Ako postoje, kada se očekuje raspisivanje javne nabavke za izgradnju?


  1. Da li je završena izrada geomehaničkog elaborata za potrebe planiranja prostora i određivanja lokacije novog muslimanskog groblja u Novom Pazaru, a na osnovu javne nabavke objavljene 30.10.2018. godine, pod brojem JNMV 404-184/18, a zatim i javne nabavke objavljene 8.3.2018. pod brojem JNMV 404-41/19?

  2. Ako je tražena dokumentacija završena od strane dobavljačia i dostavljena Gradu Novom Pazaru, kao naručiocu, šta je Grad dalje preduzeo sa torn dokumentacijom?

  3. Da li je obavljena bilo kakva javna rasprava o ovom projektu? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa iste.

  4. Da li je ovaj projekat bio predmet rasprave na Komisiji za planove? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa sjednice.

  5. Može li se taj elaborat, ukoliko postoji, dati na uvid odbornicima?


  1. Da li je završena izrada projektno-tehničke dokumentacije za dječije obdanište "Dečija radost" na rekreacionom centru u Novom Pazaru, a na osnovu javne nabavke objavljene 21.3.2018. godine, pod brojem JNMV 404-24/18, a koja je završena zaključenjem ugovora od 12.4.2018. godine od dobavljača “Tehno inzenjering" d.o.o. Novi Pazar?

  2. Ako je tražena dokumentacija završena od strane dobavljača i dostavljena Gradu Novom Pazaru, kao naručiocu, šta je Grad dalje preduzeo sa torn dokumentacijom? Da li je predat zahtjev za dobijanje lokacijskih uslova za predmetnu lokaciju? Da li je predat zahtjev za građevinsku dozvolu? Ukoliko jeste, dostaviti brojeve tih predmeta.

  3. Da li je obavljena bilo kakva javna rasprava o ovom projektu? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa iste.

  4. Da li je ovaj projekat bio predmet rasprave na Komisiji za planove? Ako jeste, dostaviti zapisnik sa sjednice.

  5. Da li postoje sredstva za realizaciju ovog projekta, odnosno izgradnju obdaništa. Ako postoje, kada se očekuje raspisivanje javne nabavke za izgradnju?

  Величина: 3.87 MB
  Датум додавања: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 4 - Dinheta Pulić | 18.12.2020.

  1. Koliko je sredstava isplaćeno na ime putnih troškova zaposlenih u prosveti u gradu Novom Pazaru?

  2. Koliko zaposlenim u školama u gradskom, a koliko u prigradskom i seoskom području?

  Величина: 397.73 KB
  Датум додавања: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 5 - Ahmedin Škrijelj | 18.02.2021.

  1. Zbog čega je voda za piće, koja je prerađena na filterskom postrojenju i transportovana do krajnih korisnika, mutna?

  2. Koji je procenat mutnoće vode koja se distribuira građanima za piće? Kakvi su rezultati hemijske i bakteriološke analize u poslednjih 30 dana i da li je takva voda sigurna za piće?

  3. Tražim da mi se dostave navedene analize iz pitanja pod 2.

  4. Da li su se predstavnici JKP "Vodovod i kanalizacija" obraćali javnosti povodom ovog pitanja, odnosno da li su pojasnili građanima razloge mutnoće i dali informaciju javnosti, da li se takva voda može koristiti za piće ili u tehničke svrhe? Ako je bilo takvih obraćanja javnosti, tražim da mi se dostavi odgovarajući dukazi o tome a ukoliko nije bilo te vrsta aktivnosti JKP "Vodovod i kanalizacija", tražim objašnjenje zbog čega građanima nisu dostavljane te važne informacije.

  Величина: 9.83 MB
  Датум додавања: 12-03-2021
  pdf

  Odborničko pitanje 6 - Emir Ašćerić | 19.02.2021.

  1. Na osnovu koje odluke JKP “Parking servis" obavlja naplatu parking karti i doplatnih karti?

  2. Da li JKP “Parking servis" šalje opomenu gradanima na kućnu adresu, ukoliko ne plate doplatnu parking kartu, koju radnici ovog preduzeća ostavljaju zakačenu za vozilo?

  3. Na koji način je JKP “Parking servis" ustupilo svoja potraživanja privrednom drustvu “BDF SISTEM PLUS" DOO Beograd - Vračar, koje, preko svog advokata šalje građanima opomene pred utuženje, uz potraživanje dugovanja od 4498,00 dinara, sto je 6 puta veći iznos od doplatne karte (750,00 dinara)?

  4. Tražim od JKP “Parking servis" da dostavi dokaze o sprovedenoj proceduri ustupanja potraživanja (pod kojim uslovima, na koji način i dr.).

  Величина: 860.17 KB
  Датум додавања: 12-03-2021

  Дневни ред

  На основу члана 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ПРВУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  24. ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Културног центра (биоскоп), улица Стевана Немање бр. 2 у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна генералног урбанистичког плана града Новог Пазара за потес дела насеља Шутеновац - измена 4;
  2. Предлог Решења о исправци грешке у плану генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеља Семењача, насеље Варош Махала, Шестово и Јалија, за потесе Букреш, Луг, Царина, Поток, Парице и Поила, на потесу дела насеља Ћуковац;
  3. Предлог Одлуке о Комисији за планове града Новог Пазара;
  4. Предлог Правилника о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите;
  5. Предлог Одлуке о усвајању Декларације (Повеља) о улози функције управљања људским ресурсима у остваривању принципа доброг управљања органима града Новог Пазара;
  6. Предлог Одлуке о приступању доношења Статута града Новог Пазара;
  7. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама;
  8. Предлог Одлуке о комуналној милицији града Новог Пазара;
  9. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад Нови Пазар, за 2021. годину;
  10. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Апотекарске установе Нови Пазар, за 2021. годину;
  11. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Музеја „Рас“ Нови Пазар, за 2021. годину;
  12. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Историјског архива „Рас“ Нови Пазар, за 2021. годину;
  13. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Културног центра Нови Пазар, за 2021. годину;
  14. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар, за 2021. годину;
  15. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, за 2021. годину;
  16. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Канцеларије за младе Нови Пазар, за 2021. годину;
  17. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Центра за децу и омладину „Дуга“ Нови Пазар, за 2021. годину;
  18. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Регионалног позоришта Нови Пазар, за 2021. годину;
  19. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Регионалне туристичке организације Санџака, за 2021. годину;
  20. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Туристичке организације Нови Пазар, за 2021. годину;
  21. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада „Установе за спорт“ Нови Пазар, за 2021. годину;
  22. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ПУ „Младост“ Нови Пазар за 2020/2021. годину;
  23. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар о повећању цена услуга;
  24. Предлог Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности ради регулације река Трнавице, Јошанице и Рашке;
  25. Предлог Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности за санацију клизишта;
  26. Предлог Одлуке о размени непокретности између Града Новог Пазара и Кучевић Мијодрага;
  27. Предлог Одлуке о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Пазара и Антонијевић Благојке и Лончаревић Илије;
  28. Предлог Одлуке о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Пазара и Омеровић Исмете и Омеровић Неџиба;
  29. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини града Новог Пазара Регионалној туристичкој организацији Санџака;
  30. Предлог Одлуке о давању на коришћење пословних просторија Пољопривредној саветодавној стручној служби;
  31. Предлог Одлуке о давању на коришћење земљишта ОШ „Растко Немањић“ Нови Пазар;
  32. Предлог Одлуке о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије града Новог Пазара;
  33. Предлог Решења о измени и допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе на територији Града Новог Пазара и издавања потврде о смрти;
  34. Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад Нови Пазар;
  35. Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Нови Пазар;
  36. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ „Младост“ Нови Пазар;
  37. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора „Школа за дизајн текстила и коже” Нови Пазар;
  38. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора Медицинске школе „Два хероја“ Нови Пазар;
  39. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Растко Немањић“ Нови Пазар;
  40. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ „Ђура Јакшић“ Нови Пазар;
  41. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Пазар;
  42. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар;
  43. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Нови Пазар;
  44. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Стефан Немања“ Нови Пазар;
  45. Предлог Решења о отуђењу Меховић Хаирји и Меховић Хусеину из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара у укупном уделу од 48/323 на кат. парцели бр. 6998 КО Нови Пазар;
  46. Предлог Решења о отуђењу компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара, на кат. парцели бр. 910/2 КО Нови Пазар;
  47. Предлог Решења о отуђењу Бајрамовић Бирсени из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 42/314, на кат. парцели бр. 3518 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Стане Бачанин“;
  48. Предлог Решења о отуђењу Бајрамовић Бирсени из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 19/285, на кат. парцели бр. 3517 КО Нови Пазар, на потесу „ ул. Стане Бачанин“;
  49. Предлог Решења о отуђењу Ђерекарац Сафету из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 27/786 и Ђерекарац Рамизу из Новог Пазара сувласнички удео града Новог Пазара од 26/786 на кат. парцели бр. 25750/1 КО Нови Пазар, на потесу „ ул. Кеј 37. Санџачке дивзије“;
  50. Предлог Решења о отуђењу Алић Бинаси из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 97м2, на кат. парцели бр. 6556 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Стевана Немање“;
  51. Предлог Решења о отуђењу Дуњић Александру из Новог Пазара, уз накнаду, непосредном погодбом, земљишта у јавној својини, на кат. парцели бр. 6425/2 КО Нови Пазар, уписаног као јавна својина града Новог Пазара са обимом удела 173/312, на потесу „ул. Сутјеска“;
  52. Предлог Решења о отуђењу Лађар Мују из Новог Пазара, уз накнаду, непосредном погодбом, земљишта у јавној својини формираног као земљиште за редовну употребу пословног објекта на кат. парцели бр. 10651 КО Нови Пазар;
  53. Приједлог Одлуке о организацији процеса израде Плана развоја града Новог Пазара за период од 2021-2030. године; (Допунска тачка)
  54. Приједлог Рјешења о именовању директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању; (Допунска тачка)
  55. Одборничка питања.

   

  • Предлог Решења о утврђивању престанка мандата члана Градског већа града Новог Пазара;
  • Избор члана Градског већа града Новог Пазара;

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar