02. SKUPŠTINA GRADA 10.05.2023.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  10. MAJA 2023. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:.

  1. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2023. godinu, sa izmjenama i dopunama kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara;
  2. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara;
  3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije dijela centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair, na potesu „Bolnica-Gradski stadion“ - izmena 4;
  4. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u dijelu plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija, za potese Bukreš, Lug, Carina, Potok, Parice i Poila, na potesu dijela naselja Ćukovac (za kat. parcelu br. 3497 KO Novi Pazar);
  5. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Fondu za razvoj Republike Srbije;
  6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za prenos javne svojine sa nepokretnosti u svojini Republike Srbije u svojinu grada Novog Pazara, kat. parcele br. 1117, 1118, 1119, 1120 i 1121 KO Pobrđe;
  1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole Novi Pazar;
  2. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ćamil Sijarić“ Novi Pazar;
  3. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole Novi Pazar, iz reda predstavnika lokalne samouprave;
  4. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Bratstvo“, iz reda predstavnika lokalne samouprave;
  5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata Glavnog urbaniste grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Rješenja o otuđenju Nokić Nedžibi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 95/672 na kat. parceli br. 6878/1 K.O. Novi Pazar;
  7. Prijedlog Rješenja o otuđenju Fejzović Emiru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 56/573 na kat. parceli br. 2609 KO Novi Pazar;
  8. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bogućanin Ljutvu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 39/147 na kat. parceli br. 372 K.O. Novi Pazar;
  9. Odbornička pitanja.

  PREDSJEDNICA

  Dr. Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar