Akti skupštine

  Statut grada

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Statut grada Novog Pazara .pdf .doc

  Poslovnik grada

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Poslovnik Skupštine grada Novog Pazara .pdf .doc
  2. Poslovnik gradskog veća Novog Pazara  .pdf .doc

  Službeni list

  2023

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. SLUŽBENI LIST BROJ 1-23 .pdf
  2. SLUŽBENI LIST BROJ 2-23 .pdf
  3. SLUŽBENI LIST BROJ 3-23 .pdf

  Skupštinske Odluke

  2021.

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1.

  Odluka o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi

  .doc
  2. 

  Odluka o davanju na korišćenje zemljišta OŠ „Rastko Nemanjić“ Novi Pazar

  .doc
  3.

  Odluka o davanju saglasnosti na Odluku JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar o povećanju cena usluga

  .doc
  4.

  Odluka o donošenju izmena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Novog Pazara za potes dela naselja Šutenovac - izmena 4

  .doc
  5.

  Odluka o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije grada Novog Pazara

  .doc
  6.

  Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

  .doc
  7. Odluka o Komisiji za planove grada Novog Pazara .doc
  8. Odluka o komunalnoj miliciji grada Novog Pazara .doc
  9. Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara Regionalnoj turističkoj organizaciji Sandžaka .doc
  10. Odluka o razmeni nepokretnosti između Grada Novog Pazara i Kučević Mijodraga .doc
  11. Odluka o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Pazara i Antonijević Blagojke i Lončarević Ilije .doc
  12.

  Odluka o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Pazara i Omerović Ismete i Omerović Nedžiba

  .doc
  13.

  Odluka o usvajanju Deklaracije o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u ostvarivanju principa dobrog upravljanja organima grada Novog Pazara

  .doc
  14.

  Odluka o organizaciji procesa izrade plana razvoja grada Novog Pazara za period od 2021. do 2030. godine

  .doc
  15. Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi regulacije reka Trnavice, Jošanice i Raške .doc
  16. Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za sanaciju klizišta .doc
  17.

  Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite

  .doc
  18.

  Godišnji program zaštite, uređenja I korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2021. godinu

  .doc
  19.

  Odluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama

  .doc
  20. Odluka o izmeni I dopuni odluke o naknadama za korišćenje javnih površina .doc
  21.

  Odluka o otuđenju putem javnog nadmetanja objekta - poslovnog prostora

  .doc
  22. Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta označenog kao kat. parcela broj 8357/2 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Dositejeva“   .doc
  23.

  Odluka o eksternoj reviziji završnog računa budžeta grada Novog Pazara za 2020. godinu

  .doc
  24.

  Odluka o organizaciji gradskih uprava Grada Novog Pazara

  .doc
  25.

  Odluka o izboru člana Gradskog veća grada Novog Pazara

  .doc
  26.

  Odluka o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara

  .doc
  27.

  Operativni plan odbrane od poplava na teritoriji grada Novog Pazara za vode II reda za 2021.godinu

  .doc
  28.

  Predlog odluke o donošenju Šutenovac 1 - izmena 3

  .doc
  29.

  Odluka o uslovima ozakonjenja objekata izgrađenih na površinama javne namene ili na površinama planiranim za javnu namenu

  .doc
  30. Rešenje o ispravci greške u  planu generalne regulacije dela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara  koji  obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, delove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradine .doc
  31.

  Rešenje o ispravci greške u planu generalne regulacije dela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanica, Stara čaršija, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, delovi naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselja Rasadnik i Čair (za k.p. br. 6912 KO Novi Pazar)

  .doc
  32.

  Odluka o otuđenju putem javnog nadmetanja nepokretnosti - poslovni prostor ukupne površine objekta 1.755,14 m2, izgrađen na kat. par. br. 725 KO Novi Pazar, na potesu  ulica Stane Bačanin, ukupne  površine 10.55 ari

  .doc
  33.

  Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara Sportskom košarkaškom udruženju „Koš 020“

  .doc
  34.

  Odluka o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta označenog kao kat. parcela br. 1554/9 KO Novi Pazar investitorima za izgradnju stambenih I stambeno poslovnih objekata

  .doc
  35. Odluka o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta označenog kao kat. parcela br. 1554/13 KO Novi Pazar investitorima za izgradnju stambenih I stambeno poslovnih objekata .doc
  36.

  Odluka o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta označenog kao kat. parcela br. 4249/2 KO Postenje, investitorima za izgradnju stambenih I stambeno poslovnih objekata

  .doc
  37.

  Odluka o izmenama i dopunama odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

  .doc
  38.

  Odluka o izmenama I dopunama odluke o određivanju zona I najopremljenije zone u Novom Pazaru

  .doc
  39. Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije dela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara - Đurđevi Stupovi .doc
  40. Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije dela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair   .doc
  41. Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije dela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji se prostire dolinom reke Raške i Ljudske i obuhvata delove naselja Rajčinoviće sa banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovac i gornji Selakovac .doc
  42. Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije dela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija .doc
  43. Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije dela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Novopazarska banja, naselja: Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i deo naselja Šutenovac .doc
  44.

  Odluka o organizaciji I funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara

  .doc
  45.

  Odluka o otuđenju nepokretnosti označene kao kat. parcela br. 1266/5 KO Postenje iz javne svojine grada Novog Pazara neposrednom pogodbom

  .doc
  46. Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Novog Pazara - Sinanović Džemail .doc
  47. Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Novog Pazara - Imamović Enis .doc
  48.

  Odluka o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje dečijeg igrališta na kat. parcela br. 9031 u površini od 4782 m2, upisana u listu nepokretnosti broj 2987, u ulici Rajka Ackovića KO Novi Pazar

  .doc
  49. Odluka o razmeni nepokretnosti - Miralemović Mersid .doc
  50. Odluka o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara Bošnjačkom Nacionalnom Veću .doc
  51.

  Odluka o davanju naziva Tehničkoj školi u Novom Pazaru naziv Srednja škola „Izudin Šušević“

  .doc
  52.

  Odluka o promeni naziva sportske dvorane „Izudin Šušević“ u Novom Pazaru

  .doc
  53. Odluka o donošenju izmena I dopuna plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, delove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradine za potes Postenje - Izmena 1  .doc
  54.

  Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara Sportskom košarkaškom udruženju „Khalifa“

  .doc
  55. Odluka o prvoj izmeni budžeta grada Novog Pazara za 2021. godinu .doc
  56. Odluka o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Republičkom zavodu za statistiku .doc
  57. Odluka o uspostavljanju saradnje - bratimljenje između grada Novog Pazara u Republici Srbiji i opštine Karataj u Republici Turskoj .doc
  58. Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne milicije grada Novog Pazara .doc
  59.

  Odluka o oblicima I načinu ostvarivanja saradnje Odeljenja komunalne milicije i Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave za izvorne I poverene poslove grada Novog Pazara

  .doc
  60. Odluka o oblicima I načinu ostvarivanja saradnje Odeljenja komunalne milicije Gradske uprave za izvorne I poverene poslove grada Novog Pazara I ovlašćenih organizacija I vršioca komunalne delatnosti grada Novog Pazara  .doc
  61. Odluka o izgledu uniforme, oznake na uniformi i načinu nošenja uniforme komunalnih milicionara .doc
  62. Odluku o prenosu prava korišćenja dela objekta sportske dvorane - male sala sa pratećim prostorijama grada Novog Pazara OŠ „Vuk KaradžIć“ .doc
  63. Odluka o davanju saglasnost na Odluku o povećanju cena prevoza putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju HK „Sandžaktrans - putnički saobraćaj“ DOO Novi Pazar  .doc
  64. Odluka o razmeni nepokretnosti - Ziljkić Muhamed  .doc
  65. Odluka o utvrđivanju cena elemenata Taksi tarife za obavljanje taksi prevoza putnika na teritoriji grada Novog Pazara .doc
  66.

  Odluka o budžetu grada Novog Pazara za 2022. godinu

  .doc
  67.

  Odluka o drugoj izmeni budžeta grada Novog Pazara za 2021.godinu

  .doc
  68. Odluka o izmeni odluke o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje dečijeg igrališta br. 464-13/21 .doc
  69.

  Odluka o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama

  .doc
  70.

  Odluka o davanju saglasnosti na odluku o usvajanju cenovnika usluga i radova Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta “Novi Pazar”

  .doc
  71.

  Odluka o davanju saglasnosti na odluku o stavljanju van snage odluke o usvajanju cenovnika usluge snabdevanja toplotnom energijom JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar

  .doc
  72.

  Odluka o usvajanju plana održivog razvoja grada Novog Pazara 2021-2030

  .doc
  73.

  Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izmeni statuta JKP „Gradska čistoća“

  .doc
  74.

  Odluka o izmeni odluke o usklađivanju poslovanja JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar sa zakonom o javnim preduzećima

  .doc
  75. Odluku o donošenju izmena I dopuna dela  plana generalne regulacije koji se prostire dolinom reke Raške i Ljudske i obuhvata delove naselja Rajčinoviće sa Banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovac i Gornji Selakovac na potesu dela naselja Varevo-Izmena 2  .doc
  76. Odluka o izradi izmena I dopuna dela plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair za deo naselja Hadžet  .doc
  77.

  Odluka o pristupanju izradi plana detaljne regulacije za muslimansko groblje u Netvrđu

  .doc

  Amadmani

  R.BR. NAZIV AKT NA KOGA SE ODNOSI AMADMAN PREUZIMANJE
  1.  Amandman 1 Odluka o pristupanju donošenja statuta grada Novog Pazara  .pdf

   

  Izborna komisija grada Novog Pazara

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Poslovnik o radu Izborne komisije grada Novog Pazara .pdf
  2. Odluka o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije grada Novog Pazara .pdf
  3. Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika člana Izborne komisije grada Novog Pazara .pdf

   

   

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar