Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града. Скупштину града чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом града. Одборници се бирају на 4 године, у складу са Уставом, законом и Статутом. Скупштина има 47одборника.

   

  Графички приказ удела одборничких група у Скупштини Града

   

  Одборник не може бити запослен у Градској управи и лице које именује , односно поставља Скупштина града у органима Града, предузећима и установама чији је оснивач.

  ИМУНИТЕТ ОДБОРНИКА
  Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због мишљења или давања гласа на седници скупштине и радних тела.

  ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА

  • Учествује у раду скупштине и њених радних тела
  • Предлаже Скупштини града расправу о одређеним питањима
  • Подноси предлоге одлука и других аката из надлежности&нбсп;Скупштине града
  • Даје амандмане на предлоге прописа
  • Поставља питања везана за рад органа Града
  • Учествује у другим активностима Скупштине Града

  Одборник Скупштине града има право да се оbrаћа Скупштини на било ком језику који је у службеној употреби на територији Града.

  Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине града и постављењем секретара Скупштине града

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar