Надлежности

  1. Доноси Статут града и Пословник скупштине града
  2. Доноси Буџет и усваја завршни рачун Буџета града
  3. Утврђује стопе изворних прихода Града, као и начине мерила за одређивање висине локалних такси и накнада
  4. Подноси иницијативу за покретање поступка, оснивања, укидања или промене територије Града
  5. Доноси програм развоја Града и појединих делатности
  6. Доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта
  7. Доноси прописе и друге опште акте
  8. Расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу
  9. Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом града и врши наџор над њиховим радом
  10. Именује и разрешава управни и наџорни одбор, директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом
  11. Бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине
  12. Поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине
  13. Бира и разрешава градоначелника и на предлог градоначелника бира заменика градоначелника и чланове Градског већа
  14. Бира и разрешава заштитника грађана
  15. Поставља и разрешава Градског јавног правобраниоца као и његове заменик
  16. Утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закон
  17. Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта
  18. Доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг
  19. Доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Града, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима
  20. Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката
  21. Даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану
  22. Оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежност
  23. Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу
  24. Разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета
  25. Одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама у земљи и са територијалним заједницама и јединицама локалне самоуправе других држава, удружењима и невладиним организацијама
  26. Информише јавност о свом раду
  27. Покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу
  28. Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града
  29. Разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град
  30. Разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Граду
  31. Разматра извештаје Савета за међунационалне односе
  32. Усваја етички кодекс понашања функционера
  33. Доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права
  34. Обавља и друге послове утврђење законом и Статутом
  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar