Dnevni red

  На основу члана 102. и члана 103. став 3. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М

  ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

  4. СЕПТЕМБРА 2023. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр. 2 у Новом Пазару.

  За седницу предлажем следећи

  ДНЕВНИ РЕД:.

  1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Новог Пазара за 2022. годину;
  2. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Новог Пазара за 2022. годину;
  3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина;
  4. Предлог Одлуке о давању сагласности на допуну Плана и програма рада Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2023. годину;
  5. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар;
  6. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о повећању цена воде и канализације ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар;
  7. Предлог Одлуке о укидању Апотекарске установе Нови Пазар;
  8. Предлог Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности бр. 6644/4, 6645/1, 6649/2 и 6650/1 КО Нови Пазар;
  9. Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Историјског архива „Рас“ Нови Пазар;
  10. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Нови Пазар;
  11. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора „Школе за дизајн текстила и коже“ Нови Пазар;
  12. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Нови Пазар;
  13. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Угоститељско-туристичке школе Нови Пазар;
  14. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Угоститељско-туристичке школе Нови Пазар;
  15. Предлог Решења о именовању ВД директора Музеја „Рас“ Нови Пазар;
  16. Предлог Решења о отуђењу Добарџић Факети из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара на кат. парцели бр. 7528 КО Нови Пазар;
  17. Одборничка питања.

  ПРЕДСЕДНИЦА

  Др Анела Шемсовић

  Dnevni red

  На основу члана 102. и члана 103. став 3. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  САЗИВАМ

  ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

  16. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 САТИ

              Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр. 2 у Новом Пазару.

              За седницу предлажем следећи

   ДНЕВНИ РЕД:.

   

  1. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за део центра насељеног мјеста града Новог Пазара који обухвата насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеље око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац за потес око парцела 224/1 и 224/2 КО Бања;
  2. Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Новог Пазара за 2023. годину;
  3. Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Новог Пазара;
  4. Предлог Одлуке о јавној расвети на територији града Новог Пазара;
  5. Предлог Одлуке о начину изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга;
  6. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара”, за 2022. годину;
  7. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2022. годину;
  8. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  9. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  10. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  11. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  12. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Културног центра Нови Пазар, за 2022. годину;
  13. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад Нови Пазар, за 2022. годину;
  14. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  15. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду  Регионалног позоришта Нови Пазар, за 2022. годину;
  16. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду  Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању  Нови Пазар, за 2022. годину;
  17. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду  Историјског архива „Рас“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  18. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Музеја „Рас“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  19. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Нови Пазар, за 2022. годину;
  20. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалне Туристичке организације Санџака Нови Пазар, за 2022. годину;
  21. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Установе за спорт Нови Пазар, за 2022. годину;
  22. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈУ Канцеларија за младе Нови Пазар, за 2022. годину;
  23. Предлог Одлуке о давању сагласности на  План и програм  рада  ЈУ Канцеларија за младе Нови Пазар, за 2023. годину;
  24. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Центра за децу и младе „Дуга“ Нови Пазар,  за 2022. годину;
  25. Предлог Годишњег плана Комуналне милиције града Новог Пазара за 2023. годину;
  26. Предлог Одлуке о преименовању назива крака/дела улице Бранислава Бакрачевића у насељу Шестово-Нови Пазар;
  27. Предлог Одлуке о давању позитивног мишљења на Одлуку о промени назива Основне школе „Мур“;
  28. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора „Угоститељско-туристичке школе“ у Новом Пазару, из реда представника запослених и родитеља;
  29. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора „Гимназије“ Нови Пазар, из реда запослених;
  30. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар;
  31. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата ВД директора ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар;
  32. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар;
  33. Предлог Одлуке о размени непокретности између града Новог Пазара и Шемсовић Исмета;
  34. Предлог Решења о отуђењу Делимеђац Фаруку из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини града Новог Пазара означеног као сувласнички удео града од 11/328, на кат. парцели бр. 7977 КО Нови Пазар на потесу „ул. Срђана Стојовића“;
  35. Предлог Решења о отуђењу Маврић Мурадину из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини града Новог Пазара означеног као сувласнички удео града у површини од 27 м2, на кат. парцели бр. 7138/1 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Станимира Ђоковића“;
  36. Предлог Решења о отуђењу Љубиши Митровић из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини града Новог Пазара у површини од 115 м2, на кат. парцели бр. 6450 КО Нови Пазар на потесу „ул. Генерала Живковића“;
  37. Предлог Решења о отуђењу Божовић Радмили из Баљевца, уз  накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 6/16, на кат. парцели бр. 3523/4 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Кеј 12. српске бригаде“;
  38. Одборничка питања.

  ПРЕДСЕДНИЦА

  Др Анела Шемсовић

  Dnevni red

  Na osnovu člana 100. stav 2. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  SVEČANU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  20. APRILA 2023. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o dodjeli povelja grada Novog Pazara povodom 562. godine od osnivanja grada Novog Pazara.

  PREDSJEDNICA

  Dr. Anela Šemsović

  Dnevni red

  Нa oснoву члaнa 102. и члaнa 103. стaв 3. Пoслoвникa Скупштинe грaдa Нoвoг Пaзaрa („Службeни лист грaдa Нoвoг Пaзaрa“, брoj 6/2019),

  С A З И В A M

  ДРУГУ СEДНИЦУ СКУПШTИНE ГРAДA НOВOГ ПAЗAРA, КOJA ЋE СE OДРЖATИ 

  10. MAJA 2023. ГOДИНE, СA ПOЧETКOM У 10 ЧAСOВA

              Сeдницa ћe сe oдржaти у сaли Дoмa oмлaдинe, улицa Стeфaнa Нeмaњe бр. 2 у Нoвoм Пaзaру.

              Зa сeдницу прeдлaжeм слeдeћи

   ДНEВНИ  РEД:

    

  1. Прeдлoг Oдлукe o првoj измeни Oдлукe o буџeту грaдa Нoвoг Пaзaрa зa 2023. гoдину, сa измeнaмa и дoпунaмa кaдрoвскoг плaнa Грaдскe упрaвe зa извoрнe и пoвeрeнe пoслoвe грaдa Нoвoг Пaзaрa;
  2. Прeдлoг Oдлукe o крeдитнoм зaдужeњу грaдa Нoвoг Пaзaрa;
  3. Прeдлoг Oдлукe o дoнoшeњу измeнa и дoпунa плaнa гeнeрaлнe рeгулaциje дeлa цeнтрa нaсeљeнoг мeстa грaдa Нoвoг Пaзaрa кojи oбухвaтa нaсeљa Joшaницу, Стaру чaршиjу, Пaрк, нaсeљe изнaд Пaркa, Jeрмишe, Хaџeт, дeлoвe нaсeљa Вaрeвo, Пaрaлoвo, Mур, Шутeнoвaц, нaсeљe Рaсaдник и Чaир, нa пoтeсу „Бoлницa-Грaдски стaдиoн“ - измeнa 4;
  4. Прeдлoг Рeшeњa o испрaвци грeшкe у дeлу плaнa гeнeрaлнe рeгулaциje зa дeo цeнтрa нaсeљeнoг мeстa грaдa Нoвoг Пaзaрa кojи oбухвaтa нaсeљa Ћукoвaц, Грaдски цeнтaр, гoрњи и дoњи Луг, Пaрицe, Пoилa, дoњи и гoрњи Сeлaкoвaц, нaсeљe изнaд Вeликoг грoбљa, Букрeш, Пoтoк, дeo нaсeљa Сeмeњaчa, нaсeљe Вaрoш мaхaлa, Шeстoвo и Jaлиja, зa пoтeсe Букрeш, Луг, Цaринa, Пoтoк, Пaрицe и Пoилa, нa пoтeсу дeлa нaсeљa Ћукoвaц (зa кaт. пaрцeлу бр. 3497 КO Нoви Пaзaр);
  5. Прeдлoг Oдлукe o дaвaњу нa кoришћeњe пoслoвних прoстoриja Фoнду зa рaзвoj Рeпубликe Србиje;
  6. Прeдлoг Oдлукe o пoкрeтaњу пoступкa зa прeнoс jaвнe свojинe сa нeпoкрeтнoсти у свojини Рeпубликe Србиje у свojину грaдa Нoвoг Пaзaрa, кaт. пaрцeлe бр. 1117, 1118, 1119, 1120 и 1121 КO Пoбрђe;
  1. Прeдлoг Рeшeњa o имeнoвaњу члaнoвa Шкoлскoг oдбoрa Meдицинскe шкoлe Нoви Пaзaр;
  2. Прeдлoг Рeшeњa o имeнoвaњу члaнoвa Шкoлскoг oдбoрa Oснoвнe шкoлe „Ћaмил Сиjaрић“ Нoви Пaзaр;
  3. Прeдлoг Рeшeњa o рaзрeшeњу и имeнoвaњу члaнa Шкoлскoг oдбoрa Eкoнoмскo-тргoвинскe шкoлe Нoви Пaзaр, из рeдa прeдстaвникa лoкaлнe сaмoупрaвe;
  4. Прeдлoг Рeшeњa o рaзрeшeњу и имeнoвaњу члaнa Шкoлскoг oдбoрa OШ „Брaтствo“, из рeдa прeдстaвникa лoкaлнe сaмoупрaвe;
  5. Прeдлoг Рeшeњa o утврђивaњу прeстaнкa мaндaтa Глaвнoг урбaнистe грaдa Нoвoг Пaзaрa;
  6. Прeдлoг Рeшeњa o oтуђeњу Нoкић Нeџиби из Нoвoг Пaзaрa, уз нaкнaду, зeмљиштa у jaвнoj свojини oзнaчeнoг кao сувлaснички удeo грaдa Нoвoг Пaзaрa oд 95/672 нa кaт. пaрцeли бр. 6878/1 К.O. Нoви Пaзaр;
  7. Прeдлoг Рeшeњa o oтуђeњу Фejзoвић Eмиру из Нoвoг Пaзaрa, уз нaкнaду, зeмљиштa у jaвнoj свojини oзнaчeнoг кao сувлaснички удeo грaдa Нoвoг Пaзaрa oд 56/573 нa кaт. пaрцeли бр. 2609  КO Нoви Пaзaр;
  8. Прeдлoг Рeшeњa o oтуђeњу Бoгућaнин Љутву из Нoвoг Пaзaрa, уз нaкнaду, зeмљиштa у jaвнoj свojини oзнaчeнoг кao сувлaснички удeo грaдa Нoвoг Пaзaрa oд 39/147 нa кaт. пaрцeли бр. 372 К.O. Нoви Пaзaр;
  9. Oдбoрничкa питaњa.

  ПРEДСEДНИЦA

  Др Aнeлa Шeмсoвић

  Dnevni red

  На основу члана 102. и члана 103. став 3. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М

  ПРВУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

  20. МАРТА 2023. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

              Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр. 2 у Новом Пазару.

              За седницу предлажем следећи

   ДНЕВНИ  РЕД:

   

   

  1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнице Праменковић Мисале;
  2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Махмутовић Енесу;
  3. Извештај Градског штаба за ванредне ситуације града Новог Пазара о поступању у ванредној ситуацији (поплава-јануар 2023. године);
  4. Предлог Оперативног плана одбране од поплава на територији града Новог Пазара за воде II реда за 2023. годину;
  5. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна просторног плана града Новог Пазара, подручја I - Беле Воде и подручја II - КО Постење, КО Прћенова и КО Ботуровина;
  6. Предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације државног пута II а реда бр. 198, деоница: Преко Брдо - Одвраћеница;
  7. Предлог Решења о исправци грешке у плану генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, Горњи и Доњи Луг, Парице, Поила, Доњи и Горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеља Семењача, насеље Варош махала, Шестово и Јалија, за потесе Букреш, Луг, Царина, Поток, Парице, Поила, за кат. парцелу бр. 3099 КО Нови Пазар;
  8. Предлог Одлуке о допунама Одлуке о Градским управама града Новог Пазара;
  9. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу;
  10. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима, паркирању моторних возила и одржавању паркинг простора;
  11. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар;
  12. Предлог Одлуке о успостављању сарадње - братимљењу између града Новог Пазара - Република Србија и града Шуше - Република Азербејџан;
  13. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Културног центра Нови Пазар, за 2023. годину;
  14. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Културног центра Нови Пазар;
  15. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар, за 2023. годину;
  16. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад Нови Пазар, за 2023. годину;
  17. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Центра за децу и младе „Дуга“ Нови Пазар, за 2023. годину;
  18. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Историјског архива „Рас“ Нови Пазар, за 2023. годину;
  19. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Историјског архива „Рас“ Нови Пазар;
  20. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Музеја „Рас“ Нови Пазар, за 2023. годину;
  21. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Музеја „Рас“ Нови Пазар;
  22. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Регионалног позоришта Нови Пазар, за 2023. годину;
  23. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Регионалног позоришта Нови Пазар;
  24. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, за 2023. годину;
  25. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Туристичке организације Нови Пазар, за 2023. годину;
  26. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Регионалне туристичке организације Санџака Нови Пазар, за 2023. годину;
  27. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Установе за спорт „Нови Пазар“, за 2023. годину;
  28. Предлог Решења о именовању директора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар;
  29. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата ВД директора Апотекарске установе Нови Пазар;
  30. Предлог Решења о именовању ВД директора Апотекарске установе Нови Пазар;
  31. Предлог Решења о постављењу на дужност Градског правобраниоца града Новог Пазара;
  32. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Медицинске школе Нови Пазар;
  33. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ћамил Сијарић“ Нови Пазар;
  34. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Меша Селимовић“ Нови Пазар;
  35. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Осаоница, Нови Пазар, из реда представника родитеља;
  36. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско-трговинске школе Нови Пазар, из реда представника локалне самоуправе;
  37. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за дизајн текстила и коже Нови Пазар, из реда представника родитеља;
  38. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Савета за родну равноправност и једнаке могућности;
  39. Предлог Одлуке о давању на коришћење пословних просторија ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“;
  40. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини града Новог Пазара ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар;
  41. Предлог Одлуке о измени Одлуке о отуђењу путем јавног надметања објекта - пословног простора бр. 361-5/20 од 18. маја 2021. године;
  42. Предлог Одлуке о измени Одлуке о отуђењу путем јавног надметања објекта - пословног простора бр. 361-8/20 од 18. маја 2021. године;
  43. Предлог Одлуке о покретању поступка за пренос јавне својине са непокретности у својини Републике Србије у својину града Новог Пазара, кат. парцела бр. 5/28 К.О. Радаљица;
  44. Предлог Одлуке о покретању поступка за пренос јавне својине са непокретности у својини Републике Србије у својину града Новог Пазара, кат. парцела бр.7881 КО Нови Пазар;
  45. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину града Новог Пазара непосредном погодбом;
  46. Предлог Решења о давању у закуп Апотекарској установи „ДР. МАX“ са седиштем у Београду, уз накнаду, путем огласа, а по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда и јавном отварању, пословне просторије у јавној својини града Новог Пазара;
  47. Предлог Решења о отуђењу Џанковић Мунизу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 232/300 на кат. парцели бр. 1622 КО Ситниче;
  48. Предлог Решења о отуђењу Дупљак Самиру из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини града Новог Пазара на кат. парцели бр. 6557 КО Нови Пазар на потесу „ул. Сутјеска“;
  49. Предлог Решења о отуђењу Качапор Рифату из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара 1/376 на кат. парцели бр. 7238 КО Нови Пазар на потесу „ул. Сутјеска”;
  50. Предлог Решења о отуђењу Булић Сеаду из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 86/624 на кат. парцели бр. 833 КО Рајчиновиће;
  51. Предлог Решења о отуђењу Булић Сеаду из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 83/703 на кат. парцели бр. 834 КО Рајчиновиће;
  52. Предлог Решења о отуђењу Реч Рамизу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 164/463 на кат. парцели бр. 1552/1 КО Нови Пазар;
  53. Предлог Решења о отуђењу Ницевић Сабахудину из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 37/337 на кат. парцели бр. 4304/1 КО Нови Пазар”, на потесу „ул. Ћире Ратковића“;
  54. Одборничка питања.

  ПРЕДСЕДНИЦА

  Др Анела Шемсовић

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar