Председник скупштине

  Скупштина града има председника који се бира из реда одборника на предлог најмање трећине одборника на време од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја Скупштине града.

  За председника Скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова од укупног броја одборника.

  Ако је предложено више кандидата, а ни један није добио потребну већину, избор између кандидата се понавља на истој седници.

  Ако ни у другом кругу председник скупштине града није изабран, понавља се поступак избора.

  Председник скупштине организује рад скупштине, сазива и председава њеним седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте и прописе које донела Скупштина, сарађује са извршним органима и врши послове које му повери Скупштина.

   

  Председник скупштине

  samir lekic

  Самир Лекић

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


  Председник Скупштине града има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
  Заменик председника Скупштине града бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

  Заменица председника скупштине

  AlmaSarenkapic

  Алма Шаренкапић

  ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar