Секретар

  Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

  Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине, на четири године и може бити поново постављен.

  За секретара Скупштине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством у струци од најмање три године.Скупштина може, на предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

  Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши наџор над радом и актима Скупштине града.

  Главни је и одговорни уредник "Службеног листа града Новог Пазара".

   

  Секретар скупштине

  zamena1

  Кемал Тутић

  -дипл.правник-

  СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ  Секретар Скупштине града има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

  Заменик секретара Скупштине града бира се и разрешава на исти начин као и секретар Скупштине.

  Заменик секретара скупштине

  zamena1

  Димитрије Веселиновић

  -дипл.правник-

  ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar