Dnevni red

  На основу члана 102. и члана 103. став 3. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М

  СЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 23. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ,

  СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

              Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр. 2 у Новом Пазару.

              За седницу предлажем следећи

   ДНЕВНИ  РЕД:

   

  1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници Смаиловић Семрији;
  2. Предлог Одлуке о буџету града Новог Пазара за 2023. годину са Кадровским планом Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, Градске управе за наплату јавних прихода града Новог Пазара, Градског правобранилаштва, Службе интерне ревизије града Новог Пазара, за 2023. годину;
  3. Предлог Одлуке о трећој измени Одлуке о буџету града Новог Пазара, за 2022. годину;
  4. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама;
  5. Предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације за Индустријску зону на потесу Дежева у КО Постење;
  6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Културног центра Нови Пазар;
  7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Регионалног позоришта Нови Пазар;
  8. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2023. годину;
  9. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“, за 2023. годину;
  10. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2023. годину;
  11. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, за 2023. годину;
  12. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, за 2023. годину;
  13. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2023. годину;
  14. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ПУ „Младост“ Нови Пазар, за радну 2021/22. годину;
  15. Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада ПУ „Младост“ Нови Пазар, за радну 2022/23. годину;
  16. Предлог Одлуке о давању сагласности на цене превоза путника у градско-приградском саобраћају ХК „Санџактранс-путнички саобраћај“ ДОО Нови Пазар;
  17. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Пазар;
  18. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар;
  19. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“;
  20. Предлог Решења о именовању ВД директора Туристичке организације града Новог Пазара;
  21. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар;
  22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члан Надзорног одбора Културног центра Нови Пазар;
  23. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Регионалне туристичке организације Санџака;
  24. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Регионалне туристичке организације Санџака;
  25. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Ћамил Сијарић“ Нови Пазар, из реда представника запослених;
  26. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ „Јошаница“ Лукаре-Нови Пазар, из реда представника родитеља;
  27. Предлог Решења о отуђењу Кркушић Аиши из Тутина, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означено као сувласнички удео града Новог Пазара од 5/235 на кат. парцели бр. 10172 КО Нови Пазар;
  28. Предлог Решења о отуђењу Хоћанин Хасану из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означено као сувласнички удео града Новог Пазара од 137/792, на кат. парцели бр. 25031 КО Нови Пазар;
  29. Предлог Решења о отуђењу Доо Ђуловић Ру-ком и Ђуловић Рустему из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означено као сувласнички удео града Новог Пазара од 37/558, на кат. парцели бр. 25025 КО Нови Пазар;
  30. Одборничка питања.

  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

  Албин Шаботић

  Дневни ред

  На основу члана 102. и члана 103. став 3. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М

  ШЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

  16. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 САТИ

              Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр.2 у Новом Пазару.

              За седницу предлажем следећи

   ДНЕВНИ РЕД:

  1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу;
  2. Предлог Одлуке о грађевинском земљишту града Новог Пазара;
  3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Новог Пазара;
  4. Предлог Одлуке о давању у закуп пословних просторија које користи Апотекарска установа Нови Пазар;
  5. Предлог Одлуке о давању сагласности на употребу имена града Новог Пазара у називу МОТО-КЛУБА „Супоглави 2022 Нови Пазар“;
  6. Предлог Решења о разрешењу и именовању заменика члана Изборне комисије града Новог Пазара;
  7. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора Гимназије, Нови Пазар, из реда представника родитеља;
  8. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора „Школе за дизајн текстила и коже“ Нови Пазар, из реда представника запослених и реда представника родитеља;
  9. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора „Вук Караџић“ Нови Пазар, из реда представника запослених и реда представника родитеља;
  10. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Ђура Јакшић“ Нови Пазар, из реда представника локалне самоуправе;
  11. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Мур" Нови Пазар, из реда представника запослених; (допунска тачка)
  12. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата директора Културног центра Нови Пазар;
  13. Предлог Решења о именовању ВД директора Културног центра Нови Пазар;
  14. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар;
  15. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Пазар;
  16. Одборничка питања.

   

  • Предлог Решења о именовању чланова Локалног савета родитеља предшколских установа, основних и средњих школа на подручју града Новог Пазара;
  • Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Ћамил Сијарић“ Нови Пазар, из реда представника запослених;

   

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  Dnevni red

  На основу члана 102. и члана 103. став 3. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М

  ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 14. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

              Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр. 2 у Новом Пазару.

              За седницу предлажем следећи

   ДНЕВНИ  РЕД:

   

  1. Предлог Одлуке о првој измени Одлуке о буџету града Новог Пазара, за 2022. годину;
  2. Предлог измене и допуне Кадровског плана Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара;
  3. Предлог Одлуке о кредитном задужењу града Новог Пазара;
  4. Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Новог Пазара за 2022. годину;
  5. Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Новог Пазара;
  6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина;
  7. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева и јавних површина на територији града Новог Пазара;
  8. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени цена услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар;
  9. Предлог Одлуке о успостављању сарадње-братимљењу између града Новог Пазара - Република Србија и града Дамијета - Арапска Република Египат;
  10. Предлог Одлуке о успостављању сарадње-братимљењу између града Новог Пазара - Република Србија и града Бурса - Република Турска;
  11. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Јован Јовановић-Змај“, Нови Пазар;
  12. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Десанка Максимовић“ Нови Пазар;
  13. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Мур“, Нови Пазар;
  14. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Братство“, Нови Пазар;
  15. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“, Осаоница-Нови Пазар;
  16. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“, Трнава-Нови Пазар;
  17. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Рифат Бурџовић Тршо“, Нови Пазар;
  18. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Растко Немањић“, Дежева-Нови Пазар;
  19. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Угоститељско-туристичке школе, Нови Пазар;
  20. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Економско-трговинске школе, Нови Пазар;
  21. Предлог Решења о именовању чланова школског Школе за основно музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Нови Пазар;
  22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора Гимназије, Нови Пазар;
  23. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора Школе за дизајн текстила и коже, Нови Пазар;
  24. Предлог Решења о именовању председника и чланова управног одбора Културног центра Нови Пазар;
  25. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Културног центра Нови Пазар;
  26. Предлог Решења о именовању председника и чланова управног одбора Музеја „Рас“ Нови Пазар;
  27. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Музеја „Рас“ Нови Пазар;
  28. Предлог Решења о именовању председника и чланова управног одбора Центра за децу и младе „Дуга“ Нови Пазар;
  29. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Центра за децу и младе „Дуга“ Нови Пазар;
  30. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Регионалног позоришта Нови Пазар;
  31. Предлог Решења о именовању председника и чланова управног одбора Туристичке организације Нови Пазар;
  32. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Туристичке организације Нови Пазар;
  33. Предлог Решења о именовању председника и чланова управног одбора Установе за спорт Нови Пазар;
  34. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Установе за спорт Нови Пазар;
  35. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар;
  36. Предлог Решења о именовању директора Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар;
  37. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата ВД директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар;
  38. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар;
  39. Предлог Решења о отуђењу „Higia Pharm“ д.о.о. Нови Пазар, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 7/305 на кат. парцели бр. 9946 КО Нови Пазар;
  40. Предлог Решења о отуђењу Шемсовић Муамеру из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 4/26 на кат. парцели бр. 7919 КО Нови Пазар;
  41. Предлог Решења о отуђењу Хасановић Енверу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 7/402 на кат. парцели бр. 11284/4 КО Нови Пазар;
  42. Предлог Решења о отуђењу Шемовић Фадилу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 32/65 на кат. парцели бр. 10787/15 КО Нови Пазар;
  43. Предлог Решења о отуђењу Колашинац Ахмедину из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 25/317 на кат. парцели бр. 2572 КО Нови Пазар;
  44. Одборничка питања.

  ПРЕДСЕДНИЦА

  Др Анела Шемсовић

  Дневни ред

  На основу члана 102. и члана 103. став 3. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М

  ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

  12. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

              Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр. 2 у Новом Пазару.

              За седницу предлажем следећи

   ДНЕВНИ  РЕД:

   

  1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Новог Пазара за 2021. годину;
  2. Предлог Одлуке о другој измени Одлуке о буџету града Новог Пазара, за 2022. годину;
  3. Предлог Одлуке о кредитном задужењу града Новог Пазара;
  4. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеља око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремеџиница и део насеља Шутеновац за потес Избичка река - државни пут;
  5. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеља око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремеџиница и део насеља Шутеновац за потес Шутеновац 4;
  6. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Јошаница, Стару чаршију, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир за део насеља Хаџет;
  7. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о организацији градских управа града Новог Пазара;
  8. Предлог Одлуке о приступању изради Стамбене стратегије града Новог Пазара;
  9. Предлог Одлуке о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја града Новог Пазара;
  10. Предлог Одлуке о комуналној милицији;
  11. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу града Новог Пазара;
  12. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији града Новог Пазара;
  13. Предлог Одлуке о допунама Одлуке о димничарским услугама;
  14. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији града Новог Пазара;
  15. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода;
  16. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању/покопавању и гробљима/мезарјима;
  17. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима, паркирању моторних возила и одржавању паркинг простора на територији града Новог Пазара;
  18. Предлог Одлуке о допунама Одлуке о некатегорисаним путевима на територији града Новог Пазара;
  19. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено - пословним зградама на територији града Новог Пазара;
  20. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом;
  21. Предлог Одлуке о давању сагласности на измену и допуну Плана и програма рада Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2022. годину;
  22. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга снабдевања топлотном енергијом ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар;
  23. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о усвајању предлога за увођење наплате одношења кабастог отпада ЈКП “Градска чистоћа” Нови Пазар;
  24. Предлог Решења и именовању ВД директора Музеја „Рас“ Нови Пазар;
  25. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ „Младост“ Нови Пазар;
  26. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Регионалног позоришта Нови Пазар;
  27. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора ОШ „Јошаница“ Лукаре-Нови Пазар;
  28. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ Стефан Немања Нови Пазар из реда представника локалне самоуправе;
  29. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за буџет и финансије;
  30. Предлог Одлуке о о измени Одлуке о избору чланова Савета за урбанизам и саобраћај;
  31. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за стамбено-комуналне делатности;
  32. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за одрживи развој и заштиту животне средине;
  33. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за привредна питања и пољопривреду;
  34. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за образовање, одгој и друштвену заштиту деце;
  35. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за здравство, социјалну политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања;
  36. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за културу, информисање и спорт;
  37. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за водопривреду;
  38. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за праћење примене етичког кодекса;
  39. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Комисије за статутарна, организациона и нормативна питања;
  40. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Комисије за прибављање, отуђење непокретности и давање у закуп ствари у јавној својини;
  41. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Комисије за процену тржишне вредности земљишта;
  42. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Комисије за културно-историјске споменике и давање назива улицама и трговима;
  43. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Комисије за односе са верским заједницама;
  44. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Комисије за представке и жалбе;
  45. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за родну равноправност;
  46. Предлог Решења о отуђењу Колашинац Аљаудину из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 24/63 на кат. парцели бр. 4051 КО Нови Пазар;
  47. Предлог Решења о отуђењу Богућанин Медини из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 125/183 на кат. парцели бр. 10787/2 КО Нови Пазар;
  48. Предлог Решења о отуђењу Османовић Суади из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 32/63 на кат. парцели бр. 10787/12 КО Нови Пазар;
  49. Предлог Решења о отуђењу Османовић Суади из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 30/60 на кат. парцели бр. 10787/13 КО Нови Пазар;
  50. Предлог Решења о отуђењу Билаловић Ифету из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 432/2050 на кат. парцели бр. 8827/6 КО Нови Пазар;
  51. Предлог Решења о отуђењу Бектовић Аземини, Грачанин Зухри и Грачанин Мерсији из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 106/319 на кат. парцели бр. 3879/1 КО Нови Пазар;
  52. Предлог Решења о отуђењу Јусуфовић Нијазији из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 15/306 на кат. парцели бр. 556 КО Иванча;
  53. Предлог Решења о отуђењу ДОО „Фаек цомпанy“ из Тутина и Саљиху Шаћировићу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 320/3131 на кат. парцели бр. 24998 КО Нови Пазар;
  54. Извештај о мерама предузетим у циљу санирања еколошке катастрофе у водотоковима на територији града Новог Пазара као и мерама за очување ваздуха и земљишта;
  55. Одборничка питања.

  ПРЕДСЕДНИЦА

  Др Анела Шемсовић

   

  Dnevni red

  На основу члана 102. и члана 103. став 3. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М

  ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

  23. МАЈА 2022. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 САТИ

              Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр. 2 у Новом Пазару.

              За седницу предлажем следећи

   ДНЕВНИ РЕД:

  1. Предлог Одлуке о успостављању међуопштинске сарадње у области управљања отпадом града Новог Пазара, општине Рашка и општине Тутин;
  2. Предлог Одлуке о давању сагласности за потписивање Уговора и покретање поступка о оснивању регионалног привредног друштва као друштва капитала;
  3. Одборничка питања.

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  Страна 1 од 2

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar