Стручна радна тела

  Савет за безбедност

  Савет за безбедност града Новог Пазара

  Савет за безбедност је скупштинско тело Града Новог Пазара које је формирано да развија и унапређује све аспекте безбедности града. Посебан значај посвећује стварању услова за унапређење људске безбедности, која наглашава заштиту економске, еколошке, здравствене, политичке и сваке друге безбедности појединца и заједнице, а користиће најбоље примере мултисекторског и превентивног прилаза решавању проблема. Владавина права, транспарентност и одговорност представљају важне инструменте за унапређење безбедности човека. Савет је посебно посвећен побољшању улоге и положаја деце, младих и жена као и других рањивих група у процесима одлучивања уз обезбеђење равноправности и једнаке заступљености.

  Задаци Савета за безбедност:

  1. Припрема и предлаже доношење мера за побољшање заштите и сигурности грађана Новог Пазара у свим областима живота, како њих самих тако и њихове имовине, како би град био безбедна средина како за грађане, тако и за инвеститоре и туристе;
  2. Предлаже мере у случају великих елементарних непогода и ванредних ситуација, како би се, у највећој могућој мери, спречио настанак повреда људи и велике материјалне штете на објектима;
  3. Припрема стратегију безбедне средине, уз претходно снимање и анализу стања;
  4. Системски решава питања из области безбедности и сигурности грађана тако што се бави грађевинском, саобраћајном, комуналном и здравственом безбедношћу грађана, као и питањима безбедности животне средине, безбедности у школама и на улицама и исправности намирница за исхрану.

  Све сугестије и коментаре везано за безбедност града Новог Пазара можете упутити Савету за безбедност града на емаил адреси Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Документа Савета за безбедност града Новог Пазара:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за безбедност .pdf
  2. Одлука о усвајању Стратегије безбедног града Новог Пазара .pdf
  3. Стратегија безбедног града Новог Пазара за период 2016-2020. .pdf
  4. Комуникацијска стратегија локалног савета за безбедност .pdf
  5. Решење о разрешењу и именовању члана Савета за безбедност .pdf
  6. Одлука о усвајању Акционог плана за примену Стратегије безбедног града Новог Пазара .pdf
  7. Акциони план за примену Стратегије безбедног града Новог Пазара за период 2016-2020. .pdf

  Документа Савета за родну равноправност и једнаке могућности:

  Р.БР.ДОКУМЕНТДАТУМПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Позив за прву редовну седницу савета за безбедност 15.02.2019. год. .pdf
  2. Позив за другу редовну седницу савета за безбедност 06.04.2019. год. .pdf
  3. Позив за посебну седницу савета за безбедност 16.08.2019. год. .pdf
  4. Закључци Савета за безбедност 05.09.2019. год. .pdf
  5. Позив за другу редовну седницу савета за безбедност 22.09.2021. год. .pdf

  Савет за надзор и контролу остваривања права и слобода Бошњака

  Савет за надзор и контролу остваривања права и слобода Бошњака

  Савет своје послове и задатке врши са становишта заштите и унапређења индивидуалних и колективних права и слобода припадника бошњачке националне заједнице. Савет разматра предлоге одлука, општих и других аката које доноси Скупштина, а којим се третирају питања од значаја за остваривање права и слобода припадника бошњачке националне заједнице и прати извршавање одлука и других аката Скупштине од значаја за остваривање права и слобода припадника бошњачке националне заједнице. Прати остваривање Уставом, законима и потврђеним међународним уговорима гарантованих и прописаних права и слобода припадника бошњачке националне заједнице и предлаже мјере Скупштини града. Покреће иницијативе и подноси предлоге Скупштини града. Разматра иницијативе, петиције, представке и друге предлоге из свог делокруга. Сарађује са Бошњачким националним већем и другим одговарајућим органима, институцијама, установама и службама.

  Чланове Савета за надзор и контролу остваривања права и слобода Бошњака чине чланови изабрани на начин предвиђен у чл. 75 овог Пословника од којих је председник овог Савета обавезно представник Бошњачког националног већа.

   

  Савет за запошљавање

  Савет за запошљавање

  Савет припрема и прати стање, обим и кретање незапослености у граду и у вези са тим, бави се координацијом и спровођењем активних мера политике запошљавања, савет ће давати мишљења и препоруке органима града Новог Пазара у вези са: доношењем програма, организовањем јавних радова и радним ангажовањем незапослених у извођењу јавних радова, додатним образовањем и обуком као и другим питањима од интереса за запошљавање. Савет ће координирати и сарадњом послодаваца и синдиката, а заједно са Службом за запошљавање, невладиним сектором и школством, помагат ће да се у граду образују кадрови који су најпотребнији.

  Документа Савета за запошљавање:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за запошљавање .pdf

  Савет за развој града

  Савет за развој града

  Иницира утврђивање приоритета у области развоја Града; Учествује у изради стратешких и појединачних планова развоја у областима од значаја за развој Града; Подстиче развој и прати партнерства између Града и надлежних органа и организација, месних заједница и удружења грађана, у циљу стварања и спровођења развојних пројеката; Иницира и учествује у утврђивању локалне политике и мера у социјалној заштити, образовању, здравственој заштити, запошљавању, одрживом развоју, као и у другим областима од значаја за развој Града; Предлаже моделе финансирања активности у области социјалне политике, образовања, здравствене заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у другим областима од значаја за развој Града; Иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу унапређења услуга и обезбеђења права грађана, која су у надлежности Града; Прати и даје мишљење о реализацији стратешких и појединачних планова развоја Града; Даје мишљење о предлозима развојних пројеката у граду који се делимично или потпуно финансирају из буџета града, прати њихово остваривање и даје своје мишљење о томе, надлежном органу Града; На основу одлуке надлежног органа Града учествује у партнерским програмима и пројектима које спроводи Град са републичким и покрајинским органима и установама, јединицама локалне самоуправе и домаћим и међународним организацијама и партнерима.

  Документа Савета за развој града:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за развој града .pdf

  Савет за заштиту локалне самоуправе

  Савет за заштиту локалне самоуправе

  Савет за заштиту локалне самоуправе разматра остваривање система локалне самоуправе у граду Новом Пазару, питања везана за организацију и рад Градске управе, остваривање послова државне управе које Република повери Граду, као и друга питања из области локалне самоуправе и управе.

  Документа Савета за заштиту локалне самоуправе:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за заштиту локалне самоуправе .pdf

  Савет за родну равноправност и једнаке могућности

  Савет за родну равноправност и једнаке могућности

  Прати унапређивање, оснаживање и афирмацију равноправности полова; Даје мишљење о предлозима прописа и одлука које доноси Скупштина; Предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу града; Разматра усклађеност важећих као и предлога нацрта нових Закона из ове области са међународним конвенцијама и пактовима о људским правима жена, мањинских група (нац. мањине, избегла и расељена лица, лица са инвалидитетом и друге маргинализоване групе); Прати прописе везане за рад НВО и прописе везане за унапређење родне равноправности и једнаких могућности и подстиче јачање сарадње између органа локалне самоуправе и цивилног сектора; Предлаже доношење Локалног плана акције за родну равноправност и једнаке могућности, успоставља одговарајуће институционалне, финансијске и стручне претпоставке, укључујући и добру вољу и позитивну намеру свих релевантних субјеката у локалној заједници; Предлаже успостављање родно сензитивног буџета; Предлаже успостављање јединствене базе података са родно осетљивом статистиком на нивоу града.

  Документа Савета за родну равноправност и једнаке могућности:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за родну равноправност и једнаке могућности .pdf
  2. Решење о разрешењу и именовању члана Савета за родну равноправност и једнаке могућности .pdf
  3. Позив за другу седницу Савета за родну равноправност и једнаке могућности .pdf

  Савет за младе

  Савет за младе

  Иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе; Учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање; Даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе Града; Даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина града у областима значајним за младе; Усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини града, градоначелнику и Градском већу; Иницира припрему пројеката или учешће Града у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности Града; Подстиче сарадњу између Града и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности; Подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе Града; Даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета града, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу Града.

  Документа Савета за младе:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Савета за младе .pdf

  Кориснички савет јавних служби

  Кориснички савет јавних служби

  Разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину града и јавност; Нарочито разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних служби, као и цене комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби; Чланове Корисничког савета бира Скупштина града на предлог радних тела Скупштине града, одборничких група и удружења грађана; Председник и најмање половина чланова Корисничког савета не могу бити из састава одборника, функционера и запослених у Граду, односно у јавним службама чији је оснивач Град; Престанком мандата Скупштине града престаје мандат члановима Корисничког савета.

  Документа Корисничког савета јавних служби:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о избору чланова Корисничког савета јавних служби .pdf

  Савет за међунационалне односе

  Савет за међунационалне односе

  Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности у Граду, а посебно у областима културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма; учествује у утврђивању градских планова и програма који су од значаја за остваривање националне равноправности и предлаже мере за постизање националне равноправности; предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава за остваривање националне равноправности и друге послове утврђене законом и другим општим правним актима.
  Савет је овлашћен да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и законитости одлука, или другог општег акта Скупштине града Новог Пазара ако сматра да су њиме непосредно повређена права припадника српског народа и националних мањина.

  Документа Савета за међунационалне односе:

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Одлука о оснивању Савета за међунационалне односе .pdf
  2. Одлука о избору чланова Савета за међунационалне односе .pdf

   

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar