Privremeni organ grada Novog Pazara

  Na osnovu člana 85. tačka 2) i člana 86. st. 1, 4. i 5, a u vezi sa članom 66. st. 3–5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon, 47/18 i 111/21 – dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je 30. oktobra 2023. godine donela Odluku o raspuštanju Skupštine grada Novog Pazara i obrazovanju Privremenog organa grada Novog Pazara ("Sl. glasnik RS", br. 94/2023).

  1. Raspušta se Skupština grada Novog Pazara.
  2. Obrazuje se Privremeni organ grada Novog Pazara (u daljem tekstu: Privremeni organ) za obavljanje poslova iz nadležnosti Skupštine i izvršnih organa grada Novog Pazara.
  3. Privremeni organ obavlja tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti Skupštine grada Novog Pazara i izvršnih organa grada utvrđene zakonom i Statutom grada, do konstituisanja skupštine i izbora izvršnih organa grada nakon održanih izbora, u skladu sa zakonom.
  4. Privremeni organ ima predsednika i četiri člana.
   Predsednik organizuje rad Privremenog organa, predsedava njegovim sednicama i obavlja druge poslove koje mu Privremeni organ poveri.
   Privremeni organ imenuje sekretara Privremenog organa.
   Predsednika i članove Privremenog organa imenuje Vlada posebnim rešenjem.
  5. Privremeni organ odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Skupštine grada Novog Pazara i izvršnih organa grada većinom glasova članova Privremenog organa.
  6. Za razmatranje pojedinih pitanja iz delokruga Privremenog organa mogu se obrazovati komisije i druga radna tela.
   Predsednika i članove komisija, odnosno drugih radnih tela imenuje Privremeni organ.
   Predsednik komisije, odnosno drugog radnog tela imenuje se iz reda članova Privremenog organa.
   Članovi komisija i drugih radnih tela Privremenog organa mogu biti i građani.
  7. Privremeni organ donosi Poslovnik Privremenog organa, koji uređuje organizaciju i način rada.

   

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o raspuštanju Skupštine grada Novog Pazara i obrazovanju Privremenog organa grada Novog Pazara .pdf

   

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar